Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016

Powiatowy Zarząd Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 86-300 Grudziądz, ul. Ignacego Paderewskiego 233
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-56 4648257 , fax. 0-56 4648257
 • Data zamieszczenia: 2015-12-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg
  ul. Ignacego Paderewskiego 233 233
  86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 0-56 4648257, fax. 0-56 4648257
  REGON: 87113275000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna powiatu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie podzielone jest na 2 zadania i obejmuje: Zadanie nr 9 - odśnieżanie ładowarką o mocy min. 145 kW typu Fadroma lub równoważną dróg powiatowych w gminie Świecie nad Osą; Zadanie nr 10 - odśnieżanie ładowarką o mocy min. 145 kW typu Fadroma lub równoważną dróg powiatowych w gminie Gruta i Rogóźno
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: czas przystąpienia do realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatgrudziadzki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach