Przetargi.pl
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kamień Krajeński oraz jednostek organizacyjnych Gminy.

Gmina Kamień Krajeński ogłasza przetarg

 • Adres: 89-430 Kamień Krajeński, Plac Odrodzenia 3
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 389 45 10 , fax. 52 388 63 92
 • Data zamieszczenia: 2015-12-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kamień Krajeński
  Plac Odrodzenia 3 3
  89-430 Kamień Krajeński, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 389 45 10, fax. 52 388 63 92
  REGON: 00052745700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kamienkrajenski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kamień Krajeński oraz jednostek organizacyjnych Gminy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o łącznym szacowanym wolumenie 582 891,00 kWh (+/- 15%) w okresie od dnia 01.02.2016 r. do 31.01.2017 r. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie dla potrzeb: 1.lokali i obiektów; 2.oświetlenia drogowego. Dostawa energii elektrycznej będzie się odbywała na podstawie odrębnych umów sprzedażowych pomiędzy Gminą Kamień Krajeński a Wykonawcą. Usługi dystrybucyjne są świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Gminą Kamień Krajeński a operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD): ENEA Operator Sp. z o.o., Dostarczana energia elektryczna musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne (t. jedn. Dz. U. z 2012r., poz. 1059 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi oraz Polskimi Normami. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Dane dotyczące dostawy energii elektrycznej do lokali i obiektów: 1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną: 40 szt. 2. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy: 244.921 kWh +/-15. 3.Powyższe dane mają charakter orientacyjny. 4.Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej - lokale i obiekty, wraz ze wskazaniem terminów rozpoczęcia dostaw do każdego z nich stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Dane dotyczące dostawy energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego: 1.Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 37 szt. 2.Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy 337.970 kWh +/-15%. 3.Powyższe dane mają charakter orientacyjny. W wykazach stanowiących załączniki do SIWZ informacyjnie wskazano parametry dystrybucyjne (moc umowna/grupa taryfowa), które różnić się mogą od aktualnie obowiązujących lub mogą podlegać zmianie w trakcie trwania umowy na sprzedaż energii elektrycznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 093100005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności za fakturę VAT
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kamienkrajenski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach