Przetargi.pl
Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Radomin w okresie roku kalendarzowego 2016

Gmina Radomin ogłasza przetarg

 • Adres: 87-404 Radomin, Radomin 1a
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 6837522
 • Data zamieszczenia: 2015-12-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Radomin
  Radomin 1a 1a
  87-404 Radomin, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 6837522
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radomin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Radomin w okresie roku kalendarzowego 2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje odśnieżanie dróg gminnych na terenie poszczególnych sołectw w gminie Radomin. Jako odśnieżanie należy rozumieć usunięcie nadmiaru śniegu z pełnej szerokości drogi w zakresie umożliwiającym przejezdność drogi samochodem osobowym w obu kierunkach. 2. Obręby do odśnieżania - części zamówienia: Obręb 1 - droga Nr 110322C Bocheniec-Rętwiny-Trąbin, Nr 110323C Szczutowo-Radomin, Nr 110324C Radomin-Dobre, oraz drogi oznaczone numerem działki 27 i 11 w obrębie Bocheniec; Obręb 2 - drogi w Piórkowie w kierunku Ruża Nr 110349C, Nr 110348C, Nr 110345C Wilczewo-Dulsk Frankowo, Nr 110346C Wilczewko-Wilczewko, Nr 110350C Piórkowo-Ugoszcz oraz drogi stanowiące działki Nr 58, Nr 134, Nr 143, Nr 152/1, Nr 63, Nr 73 i Nr 83 położone w obrębie Piórkowa; Obręb 3 - drogi w Jakubkowie Nr 110312C w kierunku Płonne-Plebanka i Nr 110313C w kierunku Półwieska Małego, Nr 110314C Jakubkowo-Łubki, Nr 110316C Łubki-Szczutowo, drogi w Szczutowie: Nr 110311C w kierunku Jakubkowa, Nr 110317C w kierunku Trąbina, Nr 110318 od drogi powiatowej do Szczutowa do drogi powiatowej na Łubki, oraz drogi oznaczone numerem działki 173 i 139 położone w obrębie Płonne; Obręb 4 - droga w Łubkach Nr 110315C, Nr 110304C Płonne- Rodzone, Nr 110301C Rodzone-Białkowo, Nr 110306C Płonne-Półwiesk, Nr 110305C Rodzone-Plebanka i drogi stanowiące działki Nr 173, Nr 178 i Nr 139 położone w obrębie Płonne; Obręb 5 - droga Nr 110308C Płonko-Szafarnia, Nr 110320C i Nr 110321C Bocheniec-Płonne i Bocheniec-Szafarnia, Nr 110303C Białkowo- Płonko, Nr 110302C Białkowo-Rodzone, Nr 110318C od drogi powiatowej na Łubki do drogi powiatowej do Płonnego, Nr 110319C Płonne-Płonne, Nr 110309C Płonne- Konstancjewo; Obręb 6 - droga Nr 110334C w Szafarni w kierunku Sokołowa, drogi w Kamionce Nr 110333C i 110335C oraz drogi stanowiące działki Nr 152, Nr 116, Nr 157 w Bocheńcu i działka Nr 75/2 w Kamionce; Obręb 7 - Nr 110336C w kierunku Sokołowa, droga w Dulsku Nr 110343C, Nr 110342C, Nr 110345C wyznaczony odcinek - 100m od drogi powiatowej Dulsk-Ruże w obrębie sołectwa Dulsk, Nr 110333C część drogi Bocheniec-Dulsk na terenie sołectwa Kamionka, oraz drogi stanowiące działki Nr 27, Nr 41/2 i Nr 48/2 we Wilczewie i Nr 4, 13/2 we Wilczewko; Obręb 8 - drogi w Dulsku Nr 110338C, Nr 110337C, Nr 110340C, Nr 110341C, Nr 110339C Dulsk-Dulsk, Nr 110333C część drogi Bocheniec-Dulsk (na terenie sołectwa Dulsk) oraz drogi stanowiące działki Nr 442/1 i Nr 343/3 (w granicach sołectwa Dulsk). 3. Realizacja zamówienia odbywać się będzie na podstawie zgłoszenia sołtysów sołectw. W przypadku jednoczesnego zgłoszenia zapotrzebowania kilku sołectw z danego obrębu, czas pracy w pierwszej dobie odśnieżania należy podzielić proporcjonalnie na poszczególne sołectwa. O kolejności odśnieżania dróg na terenie sołectwa decyduje Kierownik Samorządowego Zakładu Budżetowego w Radominie po wcześniejszym uzgodnieniu z sołtysem danej miejscowości, mając na uwadze ważność drogi oraz ograniczenie do minimum zbędnych przejazdów sprzętu odśnieżającego. 4. Zamawiający zastrzega, że rozpoczęcie prac w poszczególnych obrębach winno nastąpić w ciągu 1 godziny od chwili wystąpienia złych warunków atmosferycznych i zgłoszenia potrzeby odśnieżania przez osobę upoważnioną. Zakończenie prac polegających na odśnieżaniu musi nastąpić nie później niż w terminie 24 godzin od chwili zgłoszenia zapotrzebowania na te prace. 5. Zamawiający przewiduje 80 godzin pracy sprzętu dla każdego obrębu. Liczba ta może ulec zmianie w wyniku bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych tj. intensywnych opadach śniegu, częstych zawiejach i zamieciach śnieżnych lub braku śniegu. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, udostępniona będzie na stronie internetowej Urzędu Gminy Radomin: www.radomin.pl - BIP -Zamówień publiczne -Przetargi 2015 po uprzednim zamieszczeniu ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP. Wymienione dokumenty będą także udostępniane wykonawcom w siedzibie zamawiającego - Urząd Gminy Radomin pok. Nr 15, w godz. od 8:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: warunki techniczne
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.radomin.pl - Zamówienia Publiczne - Przetargi 2015
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach