Przetargi.pl
Dostawa 170 m3 oleju napędowego grzewczego (opałowego lekkiego) z dowozem do placówek oświatowych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

Gminny Zespół Obsługi Oświaty ogłasza przetarg

 • Adres: 86-060 Nowa Wieś Wielka, ul. Kwiatowa 20
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 3812358 , fax. 52 3812358
 • Data zamieszczenia: 2015-12-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zespół Obsługi Oświaty
  ul. Kwiatowa 20 20
  86-060 Nowa Wieś Wielka, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3812358, fax. 52 3812358
  REGON: 00111379800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.oswiata.nowawieswielka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 170 m3 oleju napędowego grzewczego (opałowego lekkiego) z dowozem do placówek oświatowych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa 170 m3 oleju napędowego grzewczego (opałowego lekkiego) z dowozem do placówek oświatowych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka. Olej napędowy grzewczy (opałowy lekki) winien być dostarczony na własny koszt i ryzyko Wykonawcy do kotłowni mieszczących się w budynku: 1) Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Ogrodowej 1 - ok. 65 m3, 2) Gimnazjum w Brzozie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 31a - ok. 35 m3, 3) Szkoły Podstawowej w Brzozie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 31 - ok. 45 m3, 4) Przedszkola Samorządowego Stokrotka w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Kwiatowej 20 - ok. 25 m3. Rzeczywista ilość zamawianego oleju napędowego grzewczego przez poszczególne jednostki będzie zależna od ich faktycznych potrzeb. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości dostaw w ilości do 10% ogólnej wielkości zamówienia. 2. Olej napędowy grzewczy (opałowy lekki) musi spełniać wymagania jakościowe według obowiązującej normy PN-C-96024:2011 gatunek L1 oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1547) i charakteryzować się następującymi parametrami: a) wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg, b) pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej nie większa niż 0,3 % m/m, c) pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01 % m/m, d) zawartość siarki nie więcej niż 0,10 % m/m, e) zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg, f) gęstość w temperaturze 15oC nie wyższa niż 860 kg/m3, g) temperatura zapłonu nie niższa niż 56oC, h) temperatura płynięcia nie wyższa niż -20oC, i) lepkość kinematyczna w temperaturze 20oC nie większa niż 6 mm2/s. 3. Warunki realizacji dostawy oleju napędowego grzewczego (opałowego lekkiego): 1) Dostawy mogą być łączone, dla kilku obiektów, jeżeli wyniknie to z zapotrzebowania poszczególnych jednostek. 2) Jednorazowe tankowanie: Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej ok. 10 m3, Gimnazjum w Brzozie ok. 8 m3, Szkoła Podstawowa w Brzozie ok. 8 m3, Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej ok. 5 m3. 3) Dostarczona ilość paliwa fakturowana będzie w temperaturze referencyjnej 15 stopni C. 4) Wykonawca będzie dostarczał olej napędowy grzewczy (opałowy lekki) na telefoniczny wniosek przedstawicieli poszczególnych placówek oświatowych. 5) Wykonawca powinien posiadać lub dysponować sprzętem umożliwiającym wykonywanie dostaw - samochód cysternę do przewozu paliw płynnych. Pojazd musi posiadać odpowiednie dokumenty zezwalające na transport paliw - oleju napędowego, oraz posiadać zalegalizowany licznik wydawanego oleju opałowego. 6) Transport paliwa winien spełniać wymogi odpowiednich przepisów bezpieczeństwa pożarowego, ruchu drogowego oraz ochrony środowiska. 7) Wykonawca zobowiązany będzie: a) co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem uzgodnić z jednostką zamawiającą, termin dostawy, b) dostarczyć zamawianą ilość oleju napędowego grzewczego (opałowego lekkiego) w ciągu 48 godzin od daty złożenia zamówienia przez dyrektora placówki, w godzinach pracy placówki (od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00-15.00), c) do każdej faktury wystawionej na placówkę, w której tankowano olej napędowy grzewczy (opałowy lekki), dołączyć certyfikat jakości oleju
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności faktury
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.oswiata.nowawieswielka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach