Przetargi.pl
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych wraz z badaniami lekarskimi, materiałami szkoleniowymi i egzaminami dla 30 uczestników projektu OHP jako realizator usług rynku pracy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3) w Świeciu, Inowrocławiu i Włocławku.

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Poznańska 11/13
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 6547068 , fax. 056 6529619
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
  ul. Poznańska 11/13 11/13
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 6547068, fax. 056 6529619
  REGON: 00103658900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.kujawsko-pomorska.ohp.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa Jednostka Budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych wraz z badaniami lekarskimi, materiałami szkoleniowymi i egzaminami dla 30 uczestników projektu OHP jako realizator usług rynku pracy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3) w Świeciu, Inowrocławiu i Włocławku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych wraz z badaniami lekarskimi (w przypadku zawodów wymagających stwierdzenia przydatności do ich wykonywania), materiałami szkoleniowymi i egzaminami dla 30 uczestników projektu OHP jako realizator usług rynku pracy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3) w Świeciu, Inowrocławiu i Włocławku. W kursach zawodowych będą uczestniczyć osoby, dla których umiejętności w zakresie przewidzianym dla danego zawodu zostały zdiagnozowane przez doradcę zawodowego lub lidera klubu pracy i są niezbędne dla dalszego kształtowania ścieżki rozwoju zawodowego każdego uczestnika. Szkolenia będą odbywały się w trzech częściach: CZĘŚĆ 1 Kurs operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego kat. IIS dla 10 osób w Świeciu. Szkolenie to oferuje naukę obsługi suwnic natorowych oraz ramowych . Kurs musi obejmować zajęcia teoretyczne i praktyczne, przygotowujące do wykonywania zawodu operatora suwnic sterowanych z poziomu roboczego kat. IIS. Szkolenie trwać będzie 180 godzin lekcyjnych na jednego uczestnika w grupie szkoleniowej, w tym zajęcia teoretyczne (30 godz.) i praktyczne (150 godz.). Godzina lekcyjna szkolenia liczy 45 minut zajęć. Część teoretyczna szkolenia musi uwzględniać następujące zagadnienia: wiadomości o dozorze technicznym, ogólne wiadomości o suwnicach, maszynoznawstwo specjalistyczne - budowa, eksploatacja, obowiązki operatora suwnic przed rozpoczęciem pracy, obowiązki operatora suwnic w trakcie pracy i po jej zakończeniu, bezpieczeństwo i higiena pracy. Po ukończeniu kursu i pozytywnym zdaniu egzaminu, każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz zaświadczenie kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego. Szkolenia teoretyczne odbywać się będą w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Świeciu, ul. Chmielniki 2B. Zajęcia praktyczne muszą odbyć się na terenie Świecia, a Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sprzętu szkoleniowego we własnym zakresie. CZĘŚĆ 2 Kurs operator koparko-ładowarki dla 10 osób w Inowrocławiu. Szkolenie ma na celu przygotowanie jego uczestników do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn oraz urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień. Szkolenie trwać będzie 176 godzin lekcyjnych na jednego uczestnika, w tym zajęcia teoretyczne (116 godz.) i praktyczne (60 godz.). Godzina lekcyjna szkolenia liczy 45 minut zajęć. Część teoretyczna zawierać musi następujące zagadnienia: użytkowanie eksploatacyjne, dokumentacja techniczna, bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy elektrotechniki, silniki spalinowe, elementy hydrauliki, budowa koparko-ładowarek, technologia robót. Park maszynowy i plac manewrowy, na którym odbywać będą się zajęcia praktyczne dla operatorów koparko-ładowarek, jak również kwalifikacje osób prowadzących zajęcia teoretyczne jak i praktyczne w ramach tego kursu muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) oraz w wydanej na jego podstawie procedury wydanej przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, dotyczącej realizacji postanowień § 23-26 tego Rozporządzenia, Po ukończeniu kursu i pozytywnym zdaniu egzaminu, uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, świadectwo Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz Książeczkę Operatora. Szkolenia teoretyczne odbywać się będą w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Inowrocławiu, ul. Cegielna 14. Zajęcia praktyczne muszą odbyć się na terenie Inowrocławia, a Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sprzętu szkoleniowego we własnym zakresie. CZĘŚĆ 3 Kurs monter samochodowej instalacji gazowej (LPG) dla 10 osób we Włocławku. Szkolenie oferuje naukę montażu samochodowej instalacji gazowej. Szkolenie trwać będzie 160 godzin lekcyjnych na jednego uczestnika, w tym zajęcia teoretyczne (30 godz.) i praktyczne (130 godz.). Godzina lekcyjna szkolenia liczy 45 minut zajęć. Część teoretyczna zawierać musi następujące zagadnienia: bezpieczeństwo i higiena pracy, jak działają samochodowe instalacje gazowe, budowa i eksploatacja samochodowych instalacji gazowych, zasady bezpieczeństwa przy montażu, omówienie poszczególnych etapów montażu mechanicznego samochodowej instalacji gazowej, omówienie kalibracji samochodowej instalacji gazowej. Część praktyczna szkolenia musi odbywać się na pojeździe. Składać się na nią muszą następujące zagadnienia: praktyczna nauka montażu i demontażu samochodowej instalacji gazowej, praktyczna nauka kalibrowania samochodowej instalacji gazowej, nauka obsługi przeglądów okresowych samochodowej instalacji gazowej, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów związanych z samochodową instalacją gazową. Firma przeprowadzająca szkolenie powinna posiadać niezbędną wiedzę, doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń technicznych dla branży motoryzacyjnej, oraz zaplecze techniczne do przeprowadzenia szkolenia z montażu samochodowej instalacji gazowej (LPG). Po ukończeniu kursu i pozytywnym zdaniu egzaminu, uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia oraz certyfikat uprawniający do możliwości pracy na stanowisku montera samochodowej instalacji gazowej (LPG). Szkolenia teoretyczne odbywać się będą w Ośrodku Szkolenia Zawodowego we Włocławku,Plac Wolności 17. Zajęcia praktyczne muszą odbyć się na terenie Włocławka, a Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sprzętu szkoleniowego we własnym zakresie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie w realizacji kursów zawodowych dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kujawsko-pomorska.ohp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach