Przetargi.pl
KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E i D ORAZ KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ PRZYŚPIESZONEJ I SZKOLENIA OKRESOWEGO KIEROWCÓW

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 87-800 Włocławek, ul. Kapitulna 24
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 054 234 00 89 , fax. 054 231 07 82
 • Data zamieszczenia: 2016-04-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy
  ul. Kapitulna 24 24
  87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 054 234 00 89, fax. 054 231 07 82
  REGON: 91093310900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pup-wloclawek.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E i D ORAZ KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ PRZYŚPIESZONEJ I SZKOLENIA OKRESOWEGO KIEROWCÓW
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie dotyczy: - organizacji i przeprowadzenia kursu (zajęć teoretycznych i praktycznych) w tym egzaminu wewnętrznego w zakresie prawa jazdy kategorii C+E i D oraz opłacenia i ustalenia pierwszego terminu egzaminu państwowego (teoria i praktyka) w ośrodku egzaminowania kierowców. Szkolenie oraz egzamin wewnętrzny należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek uregulowania wszystkich spraw związanych z egzaminem państwowym teoretycznym i praktycznym w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego dla osób, które zdały egzamin wewnętrzny. Wykonawca najpierw opłaci i skieruje osobę na egzamin państwowy z części teoretycznej, a następnie, po uzyskaniu pozytywnego wyniku z tej części opłaci i skieruje osobę na egzamin państwowy z części praktycznej. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu państwowego, kursantowi nie przysługuje prawo do skierowania i sfinansowania części praktycznej egzaminu państwowego. Skierowanie osoby na egzamin może się odbyć jednokrotnie. Płatność za szkolenie oraz egzamin państwowy będzie realizowana w transzach: pierwsza - po zakończeniu kursu na prawo jazdy oraz odbyciu egzaminu wewnętrznego, druga - po odbyciu przez wszystkich uczestników egzaminu państwowego na prawo jazdy; - organizacji oraz przeprowadzenia szkolenia (zajęć teoretycznych i praktycznych) oraz testu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej (w skrócie KWP). Szkolenie należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Na Wykonawcy będzie spoczywał obwiązek uregulowania wszystkich spraw związanych z testem kwalifikacyjnym. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku z testu kwalifikacyjnego kursantowi nie przysługuje prawo do skierowania i sfinansowania testu po raz drugi. Skierowanie osoby na test może się odbyć jednokrotnie. Płatność za szkolenie oraz test będzie realizowana w transzach: pierwsza - po zakończeniu szkolenia z kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, druga - po odbyciu przez wszystkich uczestników testu kwalifikacyjnego. - organizacji oraz przeprowadzenia (zajęć teoretycznych) w ramach szkolenia okresowego kierowców. Szkolenie należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Koszt badań lekarskich niezbędnych do wydania uprawnień spoczywa na osobie bezrobotnej. Płatność za szkolenie będzie realizowana po zakończeniu szkolenia okresowego kierowców. 2. Szkoleniem będą objęte osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku, które zostaną skierowane na szkolenie przez Urząd, po przeprowadzeniu naboru, kwalifikacji i badań lekarskich. 3. Jedna osoba bezrobotna może uczestniczyć w szkoleniu na jedną kategorię prawa jazdy i/lub w szkoleniu kwalifikacyjnym i/lub szkoleniu okresowym kierowców. Celem takiego rozwiązania jest umożliwienie osobom uzyskania kompleksowych uprawnień do podjęcia zatrudnienia. Ukończenie wyłącznie kursu prawa jazdy nie umożliwia zatrudnienia w transporcie drogowym. 4. Liczba uczestników: 4 grupy, w tym minimum 10 maksimum 15 osób w każdej grupie. Przewidywany, orientacyjny podział osób na szkolenie w każdej grupie wygląda następująco: - prawo jazdy kat. D z B wraz z KWP - 3 osoby, - prawo jazdy kat. D z C wraz z KWP - 1 osoba, - prawo jazdy kat. C+E wraz z KWP - 4 osoby, - prawo jazdy kat. C+E - 4 osoby, - szkolenie okresowe kierowców - 3 osoby. Pozostała część opisu przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Akredytacja i certyfikaty
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pup-wloclawek.pl/przetargi/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach