Przetargi.pl
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego Drukarz - introligator wraz z badaniami lekarskimi, materiałami szkoleniowymi i egzaminami dla 10 uczestników szkolenia w Inowrocławiu

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Poznańska 11/13
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 6547068 , fax. 056 6529619
 • Data zamieszczenia: 2016-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
  ul. Poznańska 11/13 11/13
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 6547068, fax. 056 6529619
  REGON: 00103658900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kujawsko-pomorska.ohp.pl, www.kujawsko-pomorska-bip.ohp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa jednostka budżetowa nie posiadająca osobowości prawnej.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego Drukarz - introligator wraz z badaniami lekarskimi, materiałami szkoleniowymi i egzaminami dla 10 uczestników szkolenia w Inowrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego drukarz - introligator wraz z badaniami lekarskimi, materiałami szkoleniowymi i egzaminami dla 10 uczestników szkolenia w Inowrocławiu. W kursach zawodowych będą uczestniczyć osoby w wieku 18-25 lat nieuczące się i niepracujące, dla których umiejętności w zakresie przewidzianym dla danego zawodu zostały zdiagnozowane przez doradcę zawodowego i są niezbędne dla dalszego kształtowania ścieżki rozwoju zawodowego każdego uczestnika
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie w realizacji kursów zawodowych dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kujawsko-pomorska.ohp.pl i/lub www.kujawsko-pomorska-bip.ohp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach