Przetargi.pl
usługi szkoleniowe dla osadzonych, znak sprawy D/Kw-220/9/2016

Zakład Karny we Włocławku ogłasza przetarg

 • Adres: 87-809 Włocławek, ul. Bartnicka 10
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 054 2355055 , fax. 054 2354063
 • Data zamieszczenia: 2016-04-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny we Włocławku
  ul. Bartnicka 10 10
  87-809 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 054 2355055, fax. 054 2354063
  REGON: 00031968700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zakład Karny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługi szkoleniowe dla osadzonych, znak sprawy D/Kw-220/9/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na terenie Zakładu Karnego we Włocławku, przy ul. Bartnickiej 10, dwóch szkoleń kursowych Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności, finansowanych ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Nomenklatura CPV: 80530000-8). 1) Ilość szkoleń: 2 2) Ilość osób do przeszkolenia: 24 (12 osób w czasie każdego kursu) 3) Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie osób szkolonych do pracy w zawodzie zgodnym z tematyką kursu oraz nabycie niezbędnych uprawnień do wykonywania wyuczonego zawodu. 4) Umowa obowiązywać będzie od dnia jej podpisania do dnia 31.08.2016 r. Dokładny termin przeprowadzenia kursu zostanie ustalony z wykonawcą po podpisaniu umowy. 5) Miejscem kursu będzie: a) zajęcia teoretyczne (47 godzin dydaktycznych) - podczas każdego kursu - teren Zakładu Karnego we Włocławku, (1 godzina dydaktyczna = 45 min). b) zajęcia praktyczne (65 godzin dydaktycznych) - podczas każdego kursu - teren Zakładu Karnego we Włocławku, (1 godzina dydaktyczna = 45 min). 2. Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia są postanowienia zawarte we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach