Przetargi.pl
Remont - wykonanie nowej nawierzchni ul. Gdańskiej w Bydgoszczy na odcinku od ul. Kamiennej do ul. Czerkaskiej

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-844 Bydgoszcz, ul. Toruńska 174a
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 5822723 , fax. 52 5822777
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
  ul. Toruńska 174a 174a
  85-844 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 5822723, fax. 52 5822777
  REGON: 09047697100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdmikp.bydgoszcz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont - wykonanie nowej nawierzchni ul. Gdańskiej w Bydgoszczy na odcinku od ul. Kamiennej do ul. Czerkaskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu art. 2 pkt 8 UPZP, polegających na wymianie nawierzchni jezdni, poprzez frezowanie wyeksploatowanych warstw i ułożenie profilu z mieszanki bitumicznej wg potrzeb i nakładki na całej szerokości jezdni z mieszanki mastyksowo-grysowej z SMA na ulicy Gdańskiej na odcinku od ul. Kamiennej do wykonanego zakresu skrzyżowania ul. Czerkaskiej i Powstańców Warszawy. Ponadto wymiana uszkodzonych włazów studni, wpustów i żeliwnych skrzynek zaworów z zasobów gestorów sieci (MWiK i PGNIG), jak również regulacja pozostałej armatury znajdującej się w dobrym stanie technicznym. Szczegółowy opis, zakres i warunki wykonania przedmiotu zamówienia zawierają następujące dokumenty, stanowiące integralną część SIWZ: 1) dokumentacja projektowa ( plan sytuacyjny i przekrój), 2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 3) kosztorys ofertowy zawierający przedmiar robót, 4) wzór umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332520
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 2 000,- (słownie: dwa tysiące 00/100) PLN, przed upływem terminu składania ofert. 2. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium wyłącznie w formach określonych w art. 45 ust. 6 UPZP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdmikp.bydgoszcz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach