Przetargi.pl
Remonty cząstkowe nawierzchni chodnika przy ul. Pomorskiej 8 w Bydgoszczy w ramach programu inicjatyw lokalnych pn:5/6

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-844 Bydgoszcz, ul. Toruńska 174a
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 5822723 , fax. 52 5822777
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
  ul. Toruńska 174a 174a
  85-844 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 5822723, fax. 52 5822777
  REGON: 09047697100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdmikp.bydgoszcz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remonty cząstkowe nawierzchni chodnika przy ul. Pomorskiej 8 w Bydgoszczy w ramach programu inicjatyw lokalnych pn:5/6
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu art. 2 pkt 8 UPZP obejmujące wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni chodnika przy ul. Pomorskiej 8 w Bydgoszczy w ramach programu inicjatyw lokalnych pn. 5/6 polegający na rozbiórce istniejącej nawierzchni z płytek betonowych 35x35x5 cm i wykonaniu nawierzchni z kostki bet. grub. 6 cm (STAROBRUK). Wysokościowo należy nawiązać się do przyległego otoczenia tj. do wysokości istniejących nawierzchni, krawężników, obrzeży wg ustaleń z inspektorem nadzoru Zamawiającego. Odwodnienie należy wykonać poprzez spadki podłużne i poprzeczne do istniejącej kanalizacji deszczowej lub na przyległy teren. Powyższy zakres prac wraz z lokalizacją został zatwierdzony podczas wizji lokalnej w terenie z Przewodniczącą Rady Osiedla Śródmieście. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera kosztorys ofertowy, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dostępne na stronie internetowej Zamawiającego www.zdmikp.bydgoszcz.pl, w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332221
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdmikp.bydgoszcz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach