Przetargi.pl
Przebudowa ciągów pieszych na terenie miasta Bydgoszczy w 2016 r. w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego: Zadanie nr 1 - Przebudowa chodnika przy ul. Chrobrego od ul. Pomorskiej do ul. Wileńskiej, Zadanie nr 2 - Utwardzenie ciągu pieszego pomiędzy ul. Jędrzejowską i Nakielska, Zadanie nr 3 - Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na Osiedlu Górzyskowo

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-844 Bydgoszcz, ul. Toruńska 174a
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 5822723 , fax. 52 5822777
 • Data zamieszczenia: 2016-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
  ul. Toruńska 174a 174a
  85-844 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 5822723, fax. 52 5822777
  REGON: 09047697100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdmikp.bydgoszcz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ciągów pieszych na terenie miasta Bydgoszczy w 2016 r. w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego: Zadanie nr 1 - Przebudowa chodnika przy ul. Chrobrego od ul. Pomorskiej do ul. Wileńskiej, Zadanie nr 2 - Utwardzenie ciągu pieszego pomiędzy ul. Jędrzejowską i Nakielska, Zadanie nr 3 - Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na Osiedlu Górzyskowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, w rozumieniu art. 2 pkt 8 UPZP w związku z art. 3 pkt. 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. z 2016 r. poz. 290; zwane dalej Prawo budowlane/polegające na Przebudowie ciągów pieszych na terenie miasta Bydgoszczy w 2016 r. w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego: Zadanie nr 1 - Przebudowa chodnika przy ul. Chrobrego od ul. Pomorskiej do ul. Wileńskiej, Zadanie nr 2 - Utwardzenie ciągu pieszego pomiędzy ul. Jędrzejowską i Nakielską, Zadanie nr 3 - Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na Osiedlu Górzyskowo w zakresie i na warunkach szczegółowo określonych w załącznikach do SIWZ, stanowiących jej integralną część, tj. w: 1)opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), 2) wzorze kosztorysów ofertowych zawierających przedmiar robót, 3 specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 4)wzorze Umowy. 2 Wykonanie robót budowlanych obejmuje w szczególności: Zadanie nr 1 - rozebranie istniejącej nawierzchni chodników - rozbiórka krawężnika betonowego oraz obrzeży - przygotowanie koryta, - współdzielenie placu budowy z firmą ENEA Operator Sp. z o.o. w zakresie koordynacji prowadzonych robót remontowych - ustawienie krawężnika betonowego - wykonanie podbudowy chodników - wykonanie nawierzchni chodników - wykonanie ramowania donic pod drzewa - według złączonego opisu - wykonanie nasadzeń drzew - według załączonego opisu - zabezpieczenie drzew poprzez wykonanie stalowych osłon - według załączonego opisu Zadanie nr 2 - rozebranie fragmentu istniejącej nawierzchni - trylinka - rozebranie krawężnika betonowego - przygotowanie koryta, - wykonanie ramowania chodnika obrzeżem - wykonanie podbudowy chodnika - wykonanie nawierzchni chodnika - osadzeni słupków metalowych - umocnienie nawierzchni pobocza materiałem z recyklingu z odzysku Zadanie nr 3 - wykonanie dwóch progów zwalniających w ciągu ul. Kossaka - wykonanie oznakowania poziomego - rozebranie istniejących nawierzchni w obrębie wyznaczonych przejść dla pieszych - przygotowanie koryta, - ustawienie krawężnika betonowego - ustawienie obrzeży betonowych - wykonanie podbudowy chodników - wykonanie nawierzchni chodników - wykonanie oznakowania pionowego Dla każdego z zadań Wykonawca zobowiązany jest wykonać i ustawić tablicę informacyjną według załączonego wzoru informującą o realizacji inwestycji w ramach programu BYDGOSKI BUDŻET OBYWATELSKI. Tablica o wym. 125x80 cm
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332221
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 4.500,00 PLN (słownie: cztery tysiące pięćset 00/100) PLN, przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium wyłącznie w formach określonych w art. 45 ust. 6 UPZP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres udzielonej gwarancji na roboty budowlane
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdmikp.bydgoszcz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach