Przetargi.pl
Remont chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 40112 C w Nowej Wsi - Etap I

Gmina Grudziądz ogłasza przetarg

 • Adres: 86-300 Grudziądz, ul. Wybickiego 38
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 4511111 , fax. 056 4511132
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Grudziądz
  ul. Wybickiego 38 38
  86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 4511111, fax. 056 4511132
  REGON: 87111862600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grudziadz.ug.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 40112 C w Nowej Wsi - Etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 40112 C w Nowej Wsi - Etap I Konstrukcja projektowanego chodnika: - warstwa ścieralna z kostki betonowej grubości 6cm koloru szarego; -podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr. 5cm - podbudowa z KŁSM twardego grubości 10cm - korytowanie i nasyp z piasku do wysokości max. 45cm zagęszczony zgodnie z SST Pobocza za chodnikiem - w granicach pasa drogowego: Pobocze gruntowe uzupełnione 10cm humusem Rowy drogowe: Projektuje się rowy o skarpach za chodnikiem 1:1 z umocnieniem prefabrykatami ażurowymi. Dno rowu na głębokości 0,75cm szerokość 0,5m umocnione ażurami 40x60cm. Przeciw skarpa rowu w kierunku granicy pasa obsypana humusem gr. 10cm. Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej - warstwa ścieralna z kostki betonowej grubości 8cm; - podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr. 5cm - warstwa podbudowy z KŁSM o grubości 10cm - piasek stabilizowany cementem Rm=5,0MPa grubości 10cm - dopuszcza się stabilizację gruntu rodzimego spełniającego parametry SST - wykop bądź nasyp z piasku do wysokości max. 45cm zagęszczony zgodnie z SST w celu dostosowania regulacji wysokościowej wjazdów do istniejącego terenu poza pasem drogowym. Szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia zawarty został w SST, kosztorysie oraz w pozostałej dokumentacji będącej załącznikami do SIWZ - Dokumentacja. Uwaga! Wykonawca dniu podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy, na podstawie którego dokonano wyliczenia ceny ofertowej, o ile nie zostanie wcześniej dołączony do oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332221
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 000.00 PLN (słownie: trzy tysiące 00/100 PLN). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2016-06-24 do godz. 09:00.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.grudziadz.lo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach