Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bobrownickie Pole, dz. Nr 425, część działki Nr 424 na długości 995 mb - Etap I

Gmina Bobrowniki ogłasza przetarg

 • Adres: 87-617 Bobrowniki, ul. Nieszawska 10
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 230 51 30 , fax. 54 230 51 50
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bobrowniki
  ul. Nieszawska 10 10
  87-617 Bobrowniki, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 230 51 30, fax. 54 230 51 50
  REGON: 91086651900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipugbobrowniki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bobrownickie Pole, dz. Nr 425, część działki Nr 424 na długości 995 mb - Etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie nawierzchni jezdni i obejmuje:wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym grub. 2w-wy 6cm - 4179 m?, oczyszczenie nawierzchni - 3 980 m?, wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-S-96025 w ilości 100kg/ m? - Mg 398, wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalania nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową szybkorozpadową 70% i grysów bazaltowych jl. I o wymiarach 2-5 mm, ilość kruszywa 8,00 dm?/ m? w ilości 3980 m?. 2.Zakres robót obejmuje wykonanie drogi o szerokości 4,0 m. Długość drogi - 995 mb.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagane wadium w wysokości 10 000,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bipugbobrowniki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach