Przetargi.pl
Zagospodarowanie terenów zieleni wraz z ustawieniem elementów małej architektury na terenie Świecia - ul. Ogrodowa i Oś. Kościuszki

Gmina Świecie ogłasza przetarg

 • Adres: 86-100 Świecie, ul. Wojska Polskiego 124
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 333 23 10 , fax. 52 333 23 51
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Świecie
  ul. Wojska Polskiego 124 124
  86-100 Świecie, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 333 23 10, fax. 52 333 23 51
  REGON: 00052518000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um-swiecie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie terenów zieleni wraz z ustawieniem elementów małej architektury na terenie Świecia - ul. Ogrodowa i Oś. Kościuszki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: zagospodarowanie terenów zieleni wraz z ustawieniem elementów małej architektury Plac zabaw przy ul. Ogrodowej: -wykonanie nawierzchni bezpiecznej z granulatu gumowego 434 m2 (rodzaj granulatu: Warstwa górna - kolor - to EPDM Virgin; warstwa podkład - to SBR - Mata; frakcja 1,4 mm; zgodnie z kartą techniczną producenta bezpiecznych nawierzchni, nawierzchnia ma być dostosowana do wysokości swobodnego upadku). - wyposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe, - wykonanie chodników spacerowych/parkowych w obrzeżach betonowych i o przepuszczalnej nawierzchni z kruszywa mineralnego 263 m2, -wykonanie chodnika z kostki brukowej 115 m2, - użyźnienie i wzbogacenie istniejącego gruntu, - wykonanie nowych nasadzeń drzew (13 szt.) i krzewów ozdobnych (1.086 szt.), - posadzenie bylin (234 szt.), - wykonanie trawników (900 m2), - utworzenie mini - siłowni zewnętrznej, - zakup i montaż ławek i koszy parkowych, - wykonanie ogrodzenia panelowego (161 mb) Skwer na Osiedlu Kościuszki - rozbiórka asfaltowego placu (660 m2) i innych elementów, - wykonanie chodnika i schodków z kostki brukowej (102 m2), - wykonanie trawnika (650 m2), - zakup i montaż ławek i koszy parkowych, - wykonanie nowych nasadzeń drzew (8 szt.) i krzewów ozdobnych (515 szt.) Wykonawca może zastosować urządzenia dowolnych producentów, pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z ich opisów w projekcie. Zastosowane urządzenia nie mogą mieć strefy funkcjonowania większej niż przewiduje tolerancja, ponieważ wiąże się to ze zmianami ich ułożenia w terenie oraz większą ilością nawierzchni bezpiecznej. UWAGA!!! Bezwzględnie Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne certyfikaty dla poszczególnych urządzeń zabawowych, potwierdzające zgodność tych urządzeń z normą PN - EN 1176:2009 dotyczącymi wyposażenia terenów rekreacyjno - sportowych. W celu porównania równoważności funkcjonalnej i technologicznej urządzeń wymaga się aby oferta zawierała: a) karty techniczne z opisem elementów składowych zestawów oraz minimalnymi i maksymalnymi wymaganiami Zamawiającego dotyczącymi wymiarów urządzeń i stref bezpieczeństwa; b) karty techniczne urządzeń; c) aktualne certyfikaty na każde urządzenie z osobna, zgodnie z normą PN - EN 1176; d) koncepcję zagospodarowania terenu z uwzględnieniem stref bezpieczeństwa w celu weryfikacji wielkości oferowanych urządzeń i nie nachodzenia na siebie stref bezpieczeństwa - dot. urządzeń równoważnych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452362909
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 10.000,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.swiecie.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach