Przetargi.pl
Budowa ul. Ptasiej w Bydgoszczy

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-844 Bydgoszcz, ul. Toruńska 174a
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 5822723 , fax. 52 5822777
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
  ul. Toruńska 174a 174a
  85-844 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 5822723, fax. 52 5822777
  REGON: 09047697100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdmikp.bydgoszcz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ul. Ptasiej w Bydgoszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - dalej UPZP (Dz. U. z 2015 r. poz.2164)- dalej UPZP polegające na budowie, w rozumieniu art. 3 pkt. 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290; dalej ,,uPb,,), w zakresie i na warunkach szczegółowo określonych w załącznikach do SIWZ, stanowiących jej integralną część, tj. w: 1) dokumentacji projektowej (DP) oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) opracowanych przez VERTIKAL Błażej Binienda, ul. Droga Hrabska 8d, 05-090 Falenty Nowe, zaktualizowanej w ramach nadzoru autorskiego przez Pracownie Inżynierskie SOCHA Sp. z o.o., ul. Jana Karola Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz, 2) zarządzeniu Dyrektora ZDMiKP 10/2014, 3) wzorze kosztorysu ofertowego zawierającego przedmiar robót, 4) wzorze Umowy. Uwaga: W przypadku jakiegokolwiek zastosowania w niniejszej SIWZ, w tym w jej załącznikach, m.in. w: opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysie ofertowym, nazw własnych (np. materiałów) wskazujących na producenta lub konkretny typ katalogowy, należy każdy taki ewentualny przypadek traktować jako przykładowy i czytać z klauzulą ,,lub równoważne/y, o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych oraz estetycznych,,. SIWZ z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego, w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania: www.zdmikp.bydgoszcz.pl Zakres robót budowlanych objętym zamówieniem, w szczególności obejmuje: 1) Długość budowanego odcinka - 513 m. 2) Zakres branży drogowej obejmuje wykonanie: - rozbiórki jezdni o naw. z betonu asfaltowego, - rozbiórek istniejących zjazdów, - jezdni ulicy o nawierzchni z kostki betonowej, - wyniesionych skrzyżowań z kostki betonowej, - zjazdów indywidualnych z kostki betonowej, - miejsc postojowych z kostki betonowej, - chodników - dojść do posesji z kostki betonowej, 3) Ponadto przewidywane jest wykonanie: - opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz z jej wdrożeniem na czas budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu, - budowy kanalizacji deszczowej - budowa kanałów deszczowych, przykanalików deszczowych, studni kanalizacyjnych i wpustów ulicznych, - przebudowa sieci i przyłączy gazowych, - budowy oświetlenia drogowego wraz z zasilaniem, - przebudowy kolizji energetycznych, - zabezpieczenia kanalizacji teletechnicznej, - regulacji wysokościowej włazów kanałowych, studzienek telefonicznych, zaworów wodociągowych, - wycinki krzewów wraz z wykonaniem trawników, - docelowej organizacji ruchu - oznakowanie pionowe i poziome.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 120 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100) PLN, przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium wyłącznie w formach określonych w art. 45 ust. 6 UPZP. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Polska Kasa Opieki S.A. (Bank Pekao S.A.) Nr konta 25 1240 6452 1111 0010 4816 9416 z adnotacją: WADIUM - ,,Budowa ulicy Ptasiej w Bydgoszczy,,. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być wystawione na Zamawiającego. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty w następującej formie: 1.potwierdzenie przelewu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego - zaleca się dołączyć w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji, określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, 2.potwierdzenie wniesienia wadium w pozostałych formach określonych w art. 45 ust. 6 UPZP - wyłącznie w formie oryginału dołączonego do oferty. Wadium pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i będzie zwrócone lub zatrzymane, na zasadach i w trybie określonym w art. 46 UPZP. Wadium winno być ważne przez okres związania ofertą

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres udzielenia gwarancji na roboty budowlane
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdmikp.bydgoszcz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach