Przetargi.pl
Dostawa produktów rolnictwa i ogrodnictwa, znak sprawy D/Kw-220/12/2016

Zakład Karny we Włocławku ogłasza przetarg

 • Adres: 87-809 Włocławek, ul. Bartnicka 10
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 054 2355055 , fax. 054 2354063
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny we Włocławku
  ul. Bartnicka 10 10
  87-809 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 054 2355055, fax. 054 2354063
  REGON: 00031968700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zakład Karny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa produktów rolnictwa i ogrodnictwa, znak sprawy D/Kw-220/12/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 1. GRUPA I: 1) ziemniaki (jadalne) - 135 000 kg, nomenklatura CPV: 03212100-1, Polska Norma: PN-75/R-74450. Ziemniaki jadalne, żółte, bulwy dojrzałe, zdrowe, niezzieleniałe, czyste, suche, nienadmarznięte, jednoodmianowe, o kształcie typowym dla danej odmiany, o dobrym smaku, bez pustych miejsc w środku, bez śladów uszkodzeń mechanicznych, o średnicy poprzecznej min: 5,5 cm i podłużnej 6,5 cm. Dostawy w opakowaniach jednorazowych 25 kg. 2. GRUPA II: 1) buraki ćwikłowe - 17 250 kg, nomenklatura CPV: 03221111-7 , Polska Norma: PN-72/R-75360. Buraki ćwikłowe świeże, bez liści, zdrowe, czyste, suche, nienadmarznięte, jednoodmianowe, o dobrym smaku, bez śladów uszkodzeń mechanicznych. Dostawy w opakowaniach jednorazowych 25 kg. 2) marchew (bez naci) - 26 250 kg, nomenklatura CPV: 03221112-4, Polska Norma: PN-84/R-75358. Marchew świeża, zdrowa, czysta, sucha, nienadmarznięta, jednoodmianowa, o dobrym smaku, bez śladów uszkodzeń mechanicznych. Dostawy w opakowaniach jednorazowych 25 kg. 3) pietruszka (korzeń) - 7 500 kg, nomenklatura CPV: 03221110-0, Polska Norma: PN-R-75370. Pietruszka świeża, zdrowa, czysta, sucha, jednoodmianowa, o dobrym smaku. Dostawy w opakowaniach jednorazowych 25 kg. 4) por - 7 500 kg, nomenklatura CPV: 03221300-9, Polska Norma: PN-R-75521. Por świeży, zdrowy, czysty, suchy, jednoodmianowy, o dobrym smaku. Dostawy w opakowaniach jednorazowych 10 kg. 5) seler (korzeń) - 8 250 kg (ilość szacunkowa), nomenklatura CPV: 03221110-0, Polska Norma: PN-R-75371. Seler świeży, zdrowy, czysty, suchy, jednoodmianowy, o dobrym smaku. Dostawy w opakowaniach jednorazowych 25 kg. 6) cebula - 31 500 kg, nomenklatura CPV: 03221113-1, Polska Norma: PN-87/R-75357. Cebula świeża, bez szczypioru, zdrowa, czysta, sucha, nienadmarznięta, jednoodmianowa, o dobrym smaku, bez śladów uszkodzeń mechanicznych. Dostawy w opakowaniach jednorazowych 25 kg. 7) kapusta głowiasta biała - 12 000 kg, nomenklatura CPV: 03221410-3, Polska Norma: PN-72/R- 75362. Kapusta głowiasta biała, zdrowa, czysta, nienadmarznięta, jednoodmianowa, o dobrym smaku, bez śladów uszkodzeń mechanicznych. Dostawy w opakowaniach jednorazowych 25 kg. 8) kapusta głowiasta czerwona - 9 000 kg, nomenklatura CPV: 03221410-3, Polska Norma: PN-72/R- 75362. Kapusta głowiasta czerwona, zdrowa, czysta, nienadmarznięta, jednoodmianowa, o dobrym smaku, bez śladów uszkodzeń mechanicznych. Dostawy w opakowaniach jednorazowych 25 kg. 3. GRUPA III : 1) jabłka słodko winne (jadalne) - 21 000 kg, nomenklatura CPV: 03222321-9, Polska Norma: PN- 84/ R-75024. Jabłka słodko winne, soczyste, zdrowe, czyste, nienadmarznięte, jednoodmianowe, o dobrym smaku, bez śladów uszkodzeń mechanicznych. Dostawy w skrzynkach 20 kg. 4. GRUPA IV : 1) fasola biała (jadalna) - 4 000 kg, nomenklatura CPV: 03221210-1, Polska Norma: PN-75/R-65031. Fasola biała, suszona, ziarna zbliżone wielkością do odmiany średni Jaś, w całości, jednorodne odmianowo, zdrowe, czyste, bez śladów uszkodzeń mechanicznych. Dostawy w opakowaniach jednorazowych 25 kg. 2) groch łuskany (jadalny, połówki) - 6 000 kg, nomenklatura CPV: 03212213-6, Polska Norma: PN-81/R-65032. Groch łuskany, suszony, ziarna jednorodne odmianowo, zdrowe, czyste, bez śladów uszkodzeń mechanicznych. Dostawy w opakowaniach jednorazowych 25 kg. 5. Realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego, Grupa I i Grupa II - nie częściej niż dwa razy w tygodniu, Grupa III i IV - nie częściej niż jeden raz w tygodniu, do magazynu zamawiającego transportem wykonawcy i na jego koszt. Dostawca zobowiązany jest dostarczać zamawiany towar w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia. 6. Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia są postanowienia zawarte we wzorze umowy, który stanowi załącznik do specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 030000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji reklamacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach