Przetargi.pl
Dostawa środków do pielęgnacji podłóg

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-168 Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3655352, 3655521, 3655296 , fax. 052 3655752
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
  ul. Ujejskiego 75 75
  85-168 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3655352, 3655521, 3655296, fax. 052 3655752
  REGON: 34051714500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.biziel.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków do pielęgnacji podłóg
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostawa wraz z rozładunkiem środków do pielęgnacji podłóg w zakresie poniższych pozycji 1. Zdzieracz do usuwania powłok polimerowych i woskowych 2. Powłoka polimerowa 3. Powłoka polimerowa 4. Preparat do natryskowej pielęgnacji podłóg 5. Preparat do zdzierania powłok polimerowych metodą natryskową 6. Koncentrat do mycia podłóg ceramicznych 7. Koncentrat do codziennego mycia i pielęgnacji powłok ochronnych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 398121008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji bieżącego zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biziel.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną