Przetargi.pl
EZP.272.7.2016

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-031 Bydgoszcz, ul. Kujawska 4
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3729931 , fax. 052 3729931
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy
  ul. Kujawska 4 4
  85-031 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3729931, fax. 052 3729931
  REGON: 00029384100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwisbydgoszcz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Inspekcja Sanitarna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  EZP.272.7.2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont Laboratorium Mikrobiologii w budynku B oraz kancelarii - pomieszczenie nr 31 budynek A zgodnie z specyfikacją techniczną, przedmiarami robót oraz szkicami i rysunkami oraz zakresem prac budowlanych dla zadania Remont Laboratorium MIKROBIOLOGII - Bud B parter w formie oddzielnych opracowań. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy PZP. Istnieje możliwość wystąpienia prac dodatkowych realizowanych odrębną umową zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP. Wycena prac będzie oparta o następujące składniki zgodne z kosztorysem ofertowym sporządzonym na podstawie przedmiaru robót na każde zadanie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja jakości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pwisbydgoszcz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach