Przetargi.pl
Dostawa energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez MPGK sp. z o.o. w Mogilnie

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 88-300 Mogilno, ul. Witosa 6
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 315 22 35 , fax. 052 315 12 33
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
  ul. Witosa 6 6
  88-300 Mogilno, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 315 22 35, fax. 052 315 12 33
  REGON: 34043307500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpgk.mogilno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Przedsiębiorstwo komunalne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez MPGK sp. z o.o. w Mogilnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  III. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiajacego. 2. Szacowana łączna ilość energii elektrycznej do zużycia w ciągu roku 1 897 665 kWh. 3. Energia elektryczna musi spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach wykonawczych wydanych na podstawia ustawy Prawo energetyczne. 4. Wszystkie układy pomiarowe w obiektach Zamawiającego są dostosowane do zasad TPA. 5. Zamawiający posiada podpisane umowy dystrybucyjne na czas nieokreślony. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. 7. Po rozstrzygnięciu postępowania i podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy w formacie xls niezbędne informacje do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. IV. Termin wykonania zamówienia. Termin wykonania zamówienia: od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 093000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mpgk.mogilno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach