Przetargi.pl
Remont wirnikowych pługów odśnieżnych

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-950 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 3234500,3234580 , fax. 52 3234504, 3234574
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
  ul. Fordońska 6 6
  85-950 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3234500,3234580, fax. 52 3234504, 3234574
  REGON: 01751157500036
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont wirnikowych pługów odśnieżnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont wirnikowych pługów odśnieżnych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 501100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 PLN (słownie złotych: cztery tysiące 00/100), 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank Gospodarstwa Krajowego nr 96 1130 1075 0002 6109 2490 0001 z dopiskiem: Wadium - Remont wirnikowych pługów odśnieżnych. dot. Wydz. Zamówień Publ. b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności faktury
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gddkia.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach