Przetargi.pl
ADAPTACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU SĄDU W KOWALEWIE POMORSKIM NA SZKOŁĘ MUZYCZNĄ I STOPNIA, ETAP I REMONT DACHU.

Powiat Golubsko-Dobrzyński ogłasza przetarg

 • Adres: 87-400 Golub-Dobrzyń, Plac 1000-lecia 25
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 683 53 80/81 , fax. 56 475 61 11
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Golubsko-Dobrzyński
  Plac 1000-lecia 25 25
  87-400 Golub-Dobrzyń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 683 53 80/81, fax. 56 475 61 11
  REGON: 87112421300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.golub-dobrzyn.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ADAPTACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU SĄDU W KOWALEWIE POMORSKIM NA SZKOŁĘ MUZYCZNĄ I STOPNIA, ETAP I REMONT DACHU.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachu zabytkowego budynku sądu znajdującego się w Kowalewie Pomorskim przy ul. Odrodzenia 5 wraz z remontem kominów. Powyższy dach składa się z dachu głównego o powierzchni ok515 m2 oraz dachu nad skrzydłem o powierzchni ok110 m2. Prace na dachu głównym obejmują (zgodnie z projektem) : Prace przygotowawcze Konstrukcję dachową Pokrycie dachowe Wyłazy dachowe Opierzenie, orynnowanie Odgromienie Kominy Stolarkę okienną (wole oczka) Komunikację Prace nad skrzydłem obejmują (zgodnie z projektem): Konstrukcję dachową Pokrycie dachowe Wyłazy dachowe Opierzenie, orynnowanie Odgromienie Kominy Komunikację Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia robót bez wyłączenia obiektu z użytkowania, do zabezpieczenia budynku, przed uszkodzeniami i zapewnienia bezpiecznego dojścia do obiektu i bezpiecznego użytkowania tego obiektu podczas prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace zgodnie z decyzjami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu o nr ZN3392015 z dnia 10.12.2015 r. oraz ZN3432015 z dnia 14.12.2015 r. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem A16881-2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441124002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: .Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 10 000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Forma wadium.Wadium może być wniesione w następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji poręczenia dokument gwarancyjny powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zawierać zobowiązanie gwaranta w terminie ważności gwarancji do nieodwołalnej i bezwarunkowej zapłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego uzasadnione oświadczeniem, że zaszły okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. Termin ważności gwarancji powinien obejmować termin związania ofertą. Ponadto dokument nie powinien zawierać klauzul ograniczających w sposób nieuzasadniony odpowiedzialność gwaranta. Miejsce i sposób wniesienia wadium. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: BS Piotrków Kujawski Oddział Zbójno 67955100020105212620000015 z dopiskiem ADAPTACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU SĄDU W KOWALEWIE POMORSKIM NA SZKOŁĘ MUZYCZNĄ I STOPNIA, ETAP I REMONT DACHU. Nie dopuszcza się wnoszenia wadium w kasie Zamawiającego. Wadium wnoszone w innych -niż pieniężna- dopuszczonych formach - oryginał dokumentu - należy złożyć w: siedzibie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - Starostwo Powiatowe 87-400 Golub-Dobrzyń, w biurze Skarbnika Powiatu, pokój nr 1F lub w odrębnej kopercie dołączonej do oferty, zaś kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę lub kopii dokumentu gwarancyjnego poręczeniowego nie jest wystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.Zasady zwrotu, utraty, zatrzymania oraz ponownego wnoszenia wadium określa art.46 Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.golub-dobrzyn.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną