Przetargi.pl
Przebudowa ulicy Jana z Ludziska w miejscowości Janikowo

Gmina Janikowo ogłasza przetarg

 • Adres: 88-160 Janikowo, ul. Przemysłowa 6
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 35 144 11 , fax. 52 35 13 519
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Janikowo
  ul. Przemysłowa 6 6
  88-160 Janikowo, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 35 144 11, fax. 52 35 13 519
  REGON: 09235076000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.janikowo.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Jana z Ludziska w miejscowości Janikowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa ulicy Jana z Ludziska w miejscowości Janikowo od km 0+000 do km 0+163,5 o długości 0,1635 km w zakresie: Wykonania koryta pod warstwy konstrukcyjne, podbudowy betonowej i nawierzchni z płyt drogowych sześciokątnych, obramowanej ściekiem z kostki betonowej i krawężnikiem drogowym 15x22x100. Zjazdy z kostki betonowej na podbudowie betonowej, służące także jako mijanki. Pobocza gruntowe. Dla poprawienia odwodnienia zostaną wykonane ścieki z kostki betonowej. Całość zadania będzie prowadzone w istniejącym rozgraniczeniu pasa drogowego. Szczegółowy zakres robót zawierają : Dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik do SIWZ- Załącznik nr 9 oraz przedmiar robót stanowiący załącznik do SIWZ - Załącznik nr 8 Przedmiary robót stanowią dokumenty pomocnicze do wyceny zadania
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332520
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji jakości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.janikowo.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach