Przetargi.pl
Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną w zakresie prawa jazdy kat. C.

Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 88-100 Inowrocław, ul. Mątewska 17
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3592400, 3592416 , fax. 052 3592400
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu
  ul. Mątewska 17 17
  88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3592400, 3592416, fax. 052 3592400
  REGON: 09012213800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pupinowroclaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną w zakresie prawa jazdy kat. C.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje przeprowadzenie usługi szkolenia w kierunku Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną w zakresie prawa jazdy kat. C dla 10 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 804112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: doświadczenie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pupinowroclaw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach