Przetargi.pl
Budowa dróg osiedlowych: ul. Świerkowej, Jarzębinowej, Kasztanowej, Brzozowej, Sosnowej, Lipowej na działkach nr 211, 213, 239, 250, 262, 299, 691 w miejscowości Ślesin - etap I.

Gmina Nakło nad Notecią ogłasza przetarg

 • Adres: 89-100 Nakło nad Notecią, ul. Ks. P. Skargi 7
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 386 79 01 , fax. 52 386 79 02
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nakło nad Notecią
  ul. Ks. P. Skargi 7 7
  89-100 Nakło nad Notecią, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 386 79 01, fax. 52 386 79 02
  REGON: 00052622200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.naklo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa dróg osiedlowych: ul. Świerkowej, Jarzębinowej, Kasztanowej, Brzozowej, Sosnowej, Lipowej na działkach nr 211, 213, 239, 250, 262, 299, 691 w miejscowości Ślesin - etap I.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest I etap budowy nawierzchni dróg gminnych w granicach działek drogowych wg poniższego zestawienia: ulica; zakres; długość (nazwa; kilometraż; mb): Kasztanowa 0+073,5-0+216,90 143,4; Lipowa 0+002,5-0+085,6 83,1 - wg rozwiązania pokazanego na planie zagospodarowania terenu.- rys. nr 1 Projektu budowlanego pod nazwą: Budowa dróg osiedlowych adres: Ślesin - gm. Nakło n. Not ulice: Świerkowa, Jarzębinowa, Kasztanowa, Dębowa, Brzozowa, Sosnowa, Lipowa, nr działek nr 211, 213, 239, 250, 262, 299, 691 obręb Ślesin 0016 - opracowanego w 2015 roku przez inż. Janusza Jurkiewicza. Projekt branży drogowej przewiduje również: roboty towarzyszące - rozbiórkę nawierzchni drogowej, zabezpieczenie urządzeń infrastruktury podziemnej (rury dwudzielne typu arot na kablach telekom i energetycznych) oraz budowę studzienek kanalizacji deszczowej z przykanalikami (z włączeniem ich do kanalizacji deszczowej wg opracowania Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Ślesinie). Projektowana jest stała organizacja ruchu dla tego zadania wg równoległego opracowania. Dokładne ilości robót związane z wykonaniem wyżej wymienionego zadania zawiera przedmiar robót. Stan istniejący: Obszar objęty opracowaniem to teren zlokalizowany w pasach drogowych dróg gminnych (o szerokościach w zakresie 5,50 - 10,0 m) stanowiący część układu komunikacyjnego osiedla mieszkaniowego z zabudową mieszkalno - rzemieślniczą. Według inwentaryzacji geodezyjnej i otrzymanych naniesień na opracowywanym terenie występuje następujące uzbrojenie terenu: kable i linie energetyczne, kable i linie teletechniczne, wodociąg, kanały sanitarne i deszczowy, oświetlenie terenu. Nawierzchnie jezdni: bitumiczne, utwardzone tłuczniem, szlaką, gruzem lub ziemne. Geotechniczna charakterystyka gruntów określona została w opracowaniu Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo - wodnych oprac. Przedsiębiorstwo Geo-Well Pobórka Wielka 33 , 89-340 Białośliwie. Budowa geologiczna - utwory czwartorzędowe - holocen - młodszy czwartorzęd piaski drobne, piaski gliniaste, gleba próchniczna (0,2-0,9 m) oraz plejstocen - starszy czwartorzęd - gliny piaszczyste, piaski gliniaste (do głębokości 2,0- 7,0m). Część technologiczna: Rozwiązania projektowe: Przyjęte parametry techniczne: droga dojazdowa pieszojezdnia - klasa D - szerokość jezdni 5,0 m - ul. Kasztanowa, Lipowa - kat. ruchu KR 1, 2. Rozwiązanie sytuacyjne: Osie projektowanych tras ulic nawiązują do osi pasów drogowych. Punkty zasadnicze projektowanego układu geometrycznego nawierzchni (współrzędne) podano na planie wyniesienia - rys. nr 4. Ulice Jarzębinowa, Kasztanowa, Brzozowa ,Sosnowa na końcu tras nawiązują projektowanymi skrzyżowaniami do nawierzchni ul. Dębowej ( wyokrąglenia linii krawężnika łukami R= 5-8 m. Rozwiązanie wysokościowe: Uwarunkowane jest ono rzędnymi stałymi tj. rzędnymi nawierzchni dróg, do których nawiązuje projekt, rzędnych istniejących wjazdów wzdłuż trasy, konfiguracją terenu. Dokładne rozwiązanie wysokościowe przedstawiają profile podłużne dla poszczególnych ulic - pochylenia podłużne - normatywne . Dla wyniesienia wysokościowego trasy założono sieć reperów roboczych ( w załączeniu ). Pochylenie poprzeczne projektowanej nawierzchni (uwarunkowane poprzez istniejącą i projektowana infrastrukturę podziemną - kanał deszczowy) - 2 % wg przekrojów poprzecznych ze spadkiem w kierunku osi. Odwodnienie: Projektowane jest dla nawierzchni jezdni poprzez jej pochylenia podłużne i poprzeczne do projektowanych studzienek kanalizacji deszczowej i przykanalików włączonych do kanalizacji deszczowej (zaprojektowanej i wykonanej przez KPWiK Sp. z o.o. z siedzibą Nakle nad Notecią wg odrębnego opracowania). Lokalizacja wpustów pokazana na planie sytuacyjnym i określona odległością od osi drogi na profilach poprzecznych. Konstrukcja nawierzchni: Zgodnie z dokonanym uzgodnieniem z Inwestorem projektowana jest następująca konstrukcja: nawierzchnia jezdni - betonowa kostka brukowa kolor szary o grubości 8 cm ułożona na 4cm podsypce cementowo - piaskowej (1:4), podbudowa betonowa C8/10 o grubości warstwy 20 cm po zagęszczeniu, wzmocnione podłoże mieszanką związaną z cementem C1,5/2 MPa - warstwa 15 cm. grubość konstrukcji 47 cm. Stała organizacja ruchu: Oddzielne równoległe opracowanie - Projekt budowlany - Stała organizacja ruchu. Wycinka drzew i krzewów: Nie dotyczy zakresu objętego przedmiotem zamówienia. Roboty towarzyszące Dla realizacji zadań koniecznym jest wykonanie prac towarzyszących: plantowanie terenu i zabezpieczenie infrastruktury podziemnej - wg warunków gestorów sieci - w załączeniu. Roboty ziemne: Sprowadzają się do wykonania pełnego koryta pod projektowane konstrukcje nawierzchni. Zakres robót ziemnych: Projekt zakłada wykonanie 10 % wartości robót jako ręczne - roboty w pobliżu uzbrojenia. Ilości dla poszczególnych ulic przedstawiono w przedmiarze robót. Organizacja ruchu na czas budowy: Prowadzenie robót drogowych powinno odbywać się z zachowaniem oznakowania zgodnego z obowiązującymi przepisami. Uwagi końcowe: W przypadku wystąpienia uzbrojenia podziemnego nie zinwentaryzowanego na mapie i w uzgodnieniach należy zachować ostrożność podczas prowadzenia wszelkich robót w jego pobliżu. Roboty ziemne w tej strefie prowadzić należy ręcznie. Obszar objęty opracowaniem nie jest objęty nadzorem konserwatorskim - należy dostosować się do opinii WUOZ w Toruniu w załączeniu. Przedmiotem zamówienia są również inne roboty polegające na wykonaniu regulacji wysokościowej pokryw studzienek i zasuw sieci podziemnych. Wytyczenie i opracowanie Geodezyjnej dokumentacji powykonawczej polegającej na wykonaniu robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i włączeniem jej do państwowych zasobów geodezyjnych. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT obejmuje zgodnie z przedmiarami robót: ul. Kasztanowa km 0+073,5-0+216,9 w Ślesinie o długości 143,4 mb. 1) Roboty przygotowawcze: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym -0,14 km. 2) Roboty zabezpieczające: Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW, o średnicy: 160 mm - 33,00 m. 3) Roboty ziemne. 4) Krawężniki: Ławy pod krawężnik : betonowe (C12/15) z oporem - 20,09 m3, Krawężniki wtopione o wymiarach: 15x22x100 cm - na podsypce cementowo-piaskowej- 279,00 m, 5) Nawierzchnia jezdni: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej - 744,46 m2, 6) Roboty wykończeniowe 7) Odwodnienie: Rurociągi z rur ciśnieniowych PCW,przy średnicy zewnętrznej rur: 225 mm - 6,00 m. Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów, o średnicy 500 mm: z osadnikiem bez syfonu - 3,00 szt. 8) Organizacja ruchu: 9)`Roboty wykończeniowe: Regulacja pionowa: włazów kanałowych - 12,00 szt., Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych - 8,00 szt., 10)Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. ul. Lipowa cała (od km 0+002,5 do km 0+086,6) w Ślesinie o długości 84,1 mb. 1) Roboty przygotowawcze: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - 0,08 km. 2) Roboty zabezpieczające: Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW, o średnicy: 160 mm - 20,00 m, 3) Roboty ziemne 4) Krawężniki. 5) Nawierzchnia jezdni. 6) Roboty wykończeniowe. 7) Odwodnienie: Rurociągi z rur ciśnieniowych PCW łączonych na uszczelki gumowe, przy średnicy zewnętrznej rur: 225 mm - 5,00 m, Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów, o średnicy 500 mm: z osadnikiem bez syfonu - 2,00 szt.. 8) Roboty wykończeniowe: Regulacja pionowa włazów kanałowych i pionowych zaworów wodociągowych. 9) Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. Załączniki do przedmiotu zamówienia: - projekt budowlany, - przedmiar robót, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, - kosztorys ofertowy, - projekt stałej organizacji ruchu. UWAGA: Koszty związane z przygotowywaniem i utrzymaniem czasowej organizacji ruchu na czas budowy, przygotowaniem kompletnego operatu kolaudacyjnego, organizacją, utrzymaniem i likwidacją bazy zaplecza budowy, utylizacją odpadów z budowy, opłatami za uczestnictwo w odbiorach technicznych przedstawicieli służb utrzymania sieci uzbrojenia terenu, ryzykiem związanym z bezpieczeństwem i odpowiedzialnością cywilną, utrzymaniem placu budowy, koszty ewentualnego odwodnienia terenu budowy, koszty ubezpieczenia budowy, wszelkie koszty związane z prowadzoną budową nie wymienione w przedmiarach - należy ująć w kosztach ogólnych budowy. Wykonawca prac podczas przygotowywania czasowej organizacji ruchu na zadaniu musi uwzględnić zapewnienie ciągłego dojazdu do zlokalizowanych w miejscu prowadzenia prac budynków użyteczności publicznej jak i placówek prowadzących działalność gospodarczą oraz bezpiecznego dojścia do budynków mieszkalnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Długość gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.naklo.pl- zakładka bip. zamówienia publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach