Przetargi.pl
POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU BYDGOSKIEGO

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-066 Bydgoszcz, ul. Konarskiego 1-3/428
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 5835422 , fax. 052 5835452
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
  ul. Konarskiego 1-3/428 1-3/428
  85-066 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 5835422, fax. 052 5835452
  REGON: 09235621900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.bydgoski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU BYDGOSKIEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie na drogach powiatowych robót polegających na podwójnym powierzchniowym utrwaleniu emulsją asfaltową modyfikowaną i grysami kamiennymi twardymi (frakcja 5-8 mm, 8-11 mm) wraz z oczyszczeniem mechanicznym istniejącej nawierzchni jezdni,
  2. Szacunkowa wielkość zamówienia to ca 5.550 m2. Może ona ulec zmianie, poprzez zmniejszenie/zwiększenie zakresu podstawowego o 10%, w związku z faktem, iż roboty rozliczane będą powykonawczo w oparciu o cenę jednostkową podaną w ofercie przez Wykonawcę i przy uwzględnieniu zakresu robót wynikających załącznika nr 1 do umowy. Realizacja przedmiotu umowy realizowana będzie do wysokości posiadanych przez Zamawiającego środków przeznaczonych na realizację zamówienia, Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót określają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) oraz wykaz dróg, stanowiące załączniki do SIWZ.
  3. Zamawiający zaznacza, że na drogach wyszczególnionych w zakresie zamówienia, samodzielnie dokona on napraw cząstkowych nawierzchni przed przekazaniem placu budowy wybranemu Wykonawcy.
  4. Wykonawca w ramach wykonania robót zobowiązany jest do:
  a) przedstawienia Zamawiającemu zatwierdzonej tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
  b) wprowadzenia oznakowania tymczasowej organizacji ruchu w miejscu i na czas prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonymi projektami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 40 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żądna wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.bydgoski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach