Przetargi.pl
Dowóz uczniów wraz z zapewnieniem opieki do Zespołów Szkół na terenie Gminy Zbiczno w roku szkolnym 2016/2017 na podstawie zakupu biletów miesięcznych

Urząd Gminy Zbiczno ogłasza przetarg

 • Adres: 87-305 Zbiczno, Zbiczno 140
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 4939317 , fax. 056 4939317
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Zbiczno
  Zbiczno 140 140
  87-305 Zbiczno, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 4939317, fax. 056 4939317
  REGON: 00054701700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zbiczno.ug.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów wraz z zapewnieniem opieki do Zespołów Szkół na terenie Gminy Zbiczno w roku szkolnym 2016/2017 na podstawie zakupu biletów miesięcznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów wraz z zapewnieniem opieki do Zespołów Szkół na terenie Gminy Zbiczno w roku szkolnym 2016/2017 na podstawie zakupu biletów miesięcznych tj. w terminie od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. Zamówienie będzie realizowane we wszystkie dni nauki szkolnej, bez ferii zimowych, dni świątecznych a także dni, w których szkoła jest nieczynna, wówczas ceny biletów będą pomniejszone proporcjonalnie do czasu trwania przerwy (wg uzgodnień na piśmie). W przypadku odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz i odwóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym z Przedstawicielem Zamawiającego. Wykonawca zapewnia opiekę nad uczniami w czasie dowozu do szkoły i odwozu ze szkoły. Z przewozów będą korzystać dzieci z oddziału zerowego, uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjalnej na podstawie imiennych biletów miesięcznych wydanych przez Wykonawcę po otrzymaniu od Dyrektorów Zespołów Szkół list uczniów uprawnionych do dowozu. Dowóz dzieci będzie realizowany rano na trasach: Lipowiec - Zastawie - Pokrzydowo - do 5 km - ok. 32 uczniów Grzmięca - Gaj-Grzmięca - Pokrzydowo -do 5 km- ok. 8 uczniów Grzmięca - Zbiczno - do 5 km- ok. 2 uczniów Ładnówko - Ciche - Zbiczno - powyżej 5 km- ok. 45 uczniów Tomki - Sumówko - Sumowo (Kościół, Tartak) - Sosno- Zbiczno - ok 52 uczniów (do 5 km -25 uczniów, powyżej 5 km 27 uczniów) Najmowo - Sumowo - Sosno - Zbiczno - ok. 53 uczniów (do 5 km-23 uczniów, powyżej 5 km - 30 uczniów) Brzezinki - Żmijewo - Zbiczno- do 5 km - ok. 39 uczniów Żmijewko - Zbiczno - do 5 km - ok. 33 uczniów Łącznie bilety miesięczne na odległości do 5 km - ok. 162 uczniów, powyżej 5 km - ok. 102 uczniów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Rok produkcji autobusu
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zbiczno.ug.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach