Przetargi.pl
Dostawa autobusu 23 osobowego (kierowca plus 22 miejsca siedzące) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Zespół Szkół nr 26 ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Fałata 88/90
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 6485784 , fax. 56 6457035
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół nr 26
  ul. Fałata 88/90
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 6485784, fax. 56 6457035
  REGON: 87125373200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szkola26.torun.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa autobusu 23 osobowego (kierowca plus 22 miejsca siedzące) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa fabrycznie nowego autobusu 23 osobowego (kierowca plus 22 miejsca siedzące) z windą, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: dostawę autobusu zgodnego ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz wykazem parametrów techniczno - użytkowych określonych w załączniku nr 1 dla Zespołu Szkół Nr 26 w Toruniu przy ul. Fałata 88/90. Zamawiający wymaga, aby dostarczony przez Wykonawcę autobus: a) posiadał homologację w rozumieniu art. 2 pkt 73 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późniejszymi zmianami) i był dopuszczony do ruchu, b) był sprawny technicznie, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, c) był dopuszczony jako pojazd w UE, d) posiadał napisane w języku polskim wszystkie dokumenty związane z eksploatacją i użytkowaniem pojazdu m. in. instrukcję używania i obsługi pojazdu oraz urządzeń w nim zamontowanych, e) spełniał wymagania techniczne określone przez obowiązujące przepisy pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. 3. Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimalnej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia, określonej poniżej: a) silnik, podzespoły mechaniczne, elektryczne, elektroniczne, zabudowę wewnętrzną oraz dodatkowe wyposażenie, co najmniej 2 lata, b) na powłokę lakierniczą, co najmniej 3 lata, c) na perforację blach nadwozia co najmniej 8 lat, liczonych od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. W przypadku, gdy gwarancja producenta będzie krótsza od minimalnej wymaganej przez Zamawiającego, jako wiążąca dla stron będzie gwarancja udzielona przez Wykonawcę. 4. Wykonawca zobowiązany jest w czasie co najmniej 3 dni roboczych przed planowanym podjęciem dostawy uzgodnić z zamawiającym termin przystąpienia do wykonania dostawy. 5. Autobus stanowiący przedmiot zamówienia musi spełniać warunki techniczne przewidziane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawne oraz przepisy prawa wspólnotowego Unii Europejskiej dla tego typu pojazdów poruszających się po drogach publicznych. 6. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36a ust. 2 ustawy. 7. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia z postępowania wykonawcy, o którym mowa w art. 24 ust. 2a ustawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341210001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 5000 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szkola26.torun.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach