Przetargi.pl
dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" ogłasza przetarg

 • Adres: 87-123 Dobrzejewice, Dobrzejewice 62
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 6786412 , fax. 056 6786412
 • Data zamieszczenia: 2015-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta"
  Dobrzejewice 62 62
  87-123 Dobrzejewice, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 6786412, fax. 056 6786412
  REGON: 87111251700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: dobrzejewice.domypomocy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  przedmiotem zamówienia jest dostawa autobusu o ilości miejsc 19+1 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich (2 miejsca)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341210001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: zużycie energii
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.powiattorunski.pl/5314,przetargi.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach