Przetargi.pl
Budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek w miejscowości Osielsko.

Gminny Zakład Komunalny ogłasza przetarg

 • Adres: 86-031 Osielsko, Żołędowo, ul. Jastrzębia 62
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 328 26 00 , fax. 52 328 26 01
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zakład Komunalny
  Żołędowo, ul. Jastrzębia 62 62
  86-031 Osielsko, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 328 26 00, fax. 52 328 26 01
  REGON: 09003390800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gzk-zoledowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek w miejscowości Osielsko.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: zad.1 Budowa odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej PCV?160 do granicy działki nr 134/56 ul. Botaniczna Osielsko - 15,0 m zad.2 Budowa odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej PCV?160 do granicy działki nr 168/8 ul. Rysia Osielsko - 3,0 m zad.3 Budowa odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej PCV?160 do granicy działki nr 552/1 ul. Bałtycka Osielsko - 8,0 m zad.4 Budowa odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej PCV?160 do granicy działki nr 313/8 ul. Lawendowa Osielsko - 7,5m zad.5 Budowa odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej PCV?160 do granicy działki nr 57/1 ul. Kolonijna Osielsko - 2,5 m zad.6 Budowa odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej PCV?160 do granicy działki nr 79 ul. Kolonijna Osielsko - 4,0 m
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: brak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.osielsko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach