Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Grudziądz

Gmina Grudziądz ogłasza przetarg

 • Adres: 86-300 Grudziądz, ul. Wybickiego 38
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 4511111 , fax. 056 4511132
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Grudziądz
  ul. Wybickiego 38 38
  86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 4511111, fax. 056 4511132
  REGON: 87111862600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grudziadz.ug.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Grudziądz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zimowym mechanicznym utrzymaniu dróg gminnych, tj. odśnieżanie (wszystkie drogi) i usuwanie gołoledzi (zgodnie z wykazem dróg o nawierzchni twardej - załącznik nr 5 do SIWZ) z dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Grudziądz. Wykonawca wykonywać będzie usługę w sezonie zimowym 2013/2014, 2014/2015. Zakończenie ostatniego sezonu ustala się na dzień 30.04.2015 r. Wykaz dróg objętych przedmiotem zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Szacunkowa ilość kilometrów przeznaczonych do utrzymania: 9 000 km rocznie. Wszelkie prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z III standardem zimowego utrzymania dróg - Zarządzenie nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych (Dz.Urz. MTiGM nr 10 z dnia 26.10.1994r.): - drogi powinny być odśnieżone na całej szerokości, śliskość zimowa zlikwidowana na skrzyżowaniach, przejazdach kolejowych, odcinkach dróg o pochyleniu ponad 4% i przystankach autobusowych, - po ustaniu opadów luźny śnieg może pozostawać na drodze do 4 godzin, błoto pośniegowe może pozostawać na drodze do 6 godzin od ustania opadów, ewentualne zaspy powinny zostać usunięte w ciągu 6 godzin - w wyznaczonych miejscach: gołoledź, szron, szadź, lodowica muszą być zlikwidowane w ciągu 5 godzin od stwierdzenia występowania zjawiska, śliskość pośniegowa powinna zostać zlikwidowana w ciągu 6 godzin od stwierdzenia występowania zjawiska Zamawiający proponuje, aby każdy Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu wykonywanych usług. Średnioroczne zużycie materiałów wynosi 250 t pospółki i 40 t soli. Wykonawca wykonywać będzie usługę w zależności od potrzeb i nasilenia warunków pogodowych niezwłocznie po otrzymaniu telefonicznego zgłoszenia. Podane w załączniku nr 5 do SIWZ kilometraże poszczególnych dróg mają charakter informacyjny. Wykonawca będzie utrzymywał drogi tylko na tych odcinkach, których przejezdność jest konieczna dla płynnej i bezpiecznej komunikacji. Ilość przeznaczonych do zimowego utrzymania km dróg gminnych jednoznacznie wskazuje w każdym przypadku pracownik Zamawiającego. Kilometry dróg przeznaczonych do zimowego utrzymania nie pokrywają się z ilością kilometrów poszczególnych dróg gminnych ujętych w załączniku nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000.00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 PLN). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2013-10-17 do godz. 08:00. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a: pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy O/Łasin 32950000080008872120000100; b: poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c: gwarancjach bankowych; d: gwarancjach ubezpieczeniowych; e: poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z dnia 2007r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.grudziadz.lo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach