Przetargi.pl
Dostawa wraz z montażem sprzętu pożarniczego

Ochotnicza Straż Pożarna w Lubrańcu ogłasza przetarg

 • Adres: 87-890 Lubraniec, ul. Strażacka 10
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 286 20 08
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicza Straż Pożarna w Lubrańcu
  ul. Strażacka 10 10
  87-890 Lubraniec, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 286 20 08
  REGON: 91095912600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytucja ochrony bezpieczeństwa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wraz z montażem sprzętu pożarniczego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem niżej wymienionego sprzętu pożarniczego; - agregat hydrauliczny zasilający z możliwością zwiększenia wydajności tzw. funkcja turbo,, - podwójne wolnostojące zwijadło hydrauliczne, - nożyco- rozpieracz, - rozpieracz kolumnowy jednostopniowy, - pompa szlamowa, - pilarka spalinowa, - przecinarka do stali i betonu, - radiotelefon przenośny, - mikrofonogłośnik, - wąż tłoczny fi 52/20m, - wąż tłoczny fi 75/20 m, - wąż ssawny PCV fi 75/4 + łączniki, - prądownica wodna, - uniwersalne narzędzie ratownicze, - ubranie strażackie, - hełm strażacki, - buty gumowe, - mostek przejazdowy do węży, - latarka z uchwytem do hełmu, - rozdzielacz do węży strażackich kulowy, - aparat powietrzny z butlą kompozytową i sygnalizatorem bezruchu, - kurtyna wodna z regulacją, - topór strażacki ciężki, - kominiarka strażacka, - linka strażacka ratownicza - stojak hydrantowy podwójny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania minimalne Zamawiającego znajdują się w załączniku nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wymagane ilości sprzętu pożarniczego znajdują się w załączniku nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (oferta cenowa).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 351100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lubraniec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach