Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych polegających na wyposażeniu i montażu instalacji sygnalizacji pożarowej z centralką zlokalizowaną na parterze budynku głównego w dyżurce z zapewnieniem ochrony budynku głównego, sali gimnastycznej i budynku warsztatów na podstawie posiadanej przez zamawiającego dokumentacji technicznej w budynku Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Pestalozziego 18 w Bydgoszczy.

Zespół Szkół Budowlanych ogłasza przetarg

 • Adres: 85-095 Bydgoszcz, ul. Pestalozziego 18
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-52 341 03 29 , fax. 0-52 341 34 12
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Budowlanych
  ul. Pestalozziego 18 18
  85-095 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 0-52 341 03 29, fax. 0-52 341 34 12
  REGON: 00019475400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na wyposażeniu i montażu instalacji sygnalizacji pożarowej z centralką zlokalizowaną na parterze budynku głównego w dyżurce z zapewnieniem ochrony budynku głównego, sali gimnastycznej i budynku warsztatów na podstawie posiadanej przez zamawiającego dokumentacji technicznej w budynku Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Pestalozziego 18 w Bydgoszczy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na wyposażeniu i montażu instalacji sygnalizacji pożarowej z centralką zlokalizowaną na parterze budynku głównego w dyżurce z zapewnieniem ochrony budynku głównego, sali gimnastycznej i budynku warsztatów na podstawie posiadanej przez zamawiającego dokumentacji technicznej w budynku Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Pestalozziego 18 w Bydgoszczy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452142002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.oswiata.bydgoszcz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach