Przetargi.pl
Dostawa opału do Zespołu Szkół w Radominie

Zespół Szkół w Radominie ogłasza przetarg

 • Adres: 87-404 Radomin, Radomin 14
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 682 70 80 , fax. 56 682 70 80
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół w Radominie
  Radomin 14 14
  87-404 Radomin, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 682 70 80, fax. 56 682 70 80
  REGON: 34131487500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka oświatowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa opału do Zespołu Szkół w Radominie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  A) Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy opału: 70 t eko groszku i 40 t węgla kamiennego typu kostka do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Radominie. Parametry opału: 1.Eko groszek: -uziarnienie 8-25 mm, -wartość opałowa nie mniejsza niż 25 mJ/kg, -zawartość popiołu do 10%, -zawartość siarki poniżej 0,6%, -zawartość wilgoci do 13%, 2.Węgiel kamienny typu kostka: -wartość opałowa nie mniejsza niż 30 mJ/kg, -zawartość popiołu do 6%, - zawartość siarki poniżej 0,5%, - zawartość wilgoci do 15%, B) Miejsce dostawy : Eko groszek : 1.Szkoła Podstawowa w Radominie z Filią w Dulsku - 50 ton adres: Radomin 21, 87-404 Radomin 2.Filia w Dulsku Szkoły Podstawowej w Radominie - 20 ton adres: Dulsk 28, 87-404 Radomin Węgiel kamienny typu kostka: 1.Publiczne Gimnazjum w Radominie im. Fryderyka Chopin - 40 ton adres: Radomin 14, 87-404 Radomin C) Wykonawca, w trakcie wykonywania umowy dostarczać będzie opał sukcesywnie w zależności od potrzeb zamawiającego. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na opał telefonicznie uzgadniając termin i miejsce dostawy z wykonawcą. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia zapotrzebowania i dostarczenie opału do poszczególnych szkół w dni robocze od godz. 8:00 do 14:00. Jednorazowa dostawa opału do każdej placówki wyniesie minimum 5 ton. D) Zamawiający dokonuje każdorazowo odbioru ilościowego danej dostawy. Do każdej dostawy wykonawca dostarczy dokument potwierdzający dostawę zawierający następujące dane: datę i wielkość dostawy, miejsce rozładunku. Wykonawca wystawi fakturę za dostawy opału na koniec każdego miesiąca. W fakturze należy uwzględnić każdą dostawę opału do każdej placówki wchodzących w skład Zespołu Szkół w Radominie podając jego ilość i miejsce . E) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zważenia dostarczonego opału oraz do sprawdzenia wilgotności i innych jego parametrów na koszt wykonawcy. W przypadku stwierdzenia niezgodności (waga węgla faktycznie dostarczonego jest inna niż na dokumencie odbioru) wykonawca zobowiązuje się do dokonania korekty i wskazania wielkości faktycznych oraz pokrycie kosztów ważenia. W przypadku stwierdzenia parametrów jakościowych odbiegających od parametrów określonych w niniejszej umowie, zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia pisemnej reklamacji. Wykonawca udzieli na nią odpowiedzi w ciągu 7 dni, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja będzie uznana w całości zgodnie z żądaniem zamawiającego. W przypadku uznania reklamacji wykonawca zobowiązany jest do wymiany towaru na nowy, wolny od wad, oraz na pokrycie wartości poniesionej szkody spowodowanej użyciem towaru wadliwego, do wysokości udokumentowanej odpowiednimi rachunkami. Koszty badania jakości opału obciążają zamawiającego, z zastrzeżeniem, że w przypadku stwierdzenia niezgodności parametrów opału dostarczonego z parametrami wymaganymi to wykonawca pokryje koszty badania laboratoryjnego. F) Zamawiający przewiduje prawo opcji ze względu na przedłużenie się okresu grzewczego, spowodowanego niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi tj. przedłużającym się okresem występowania niskich temperatur. Prawem opcji objęta jest dostawa opału do 10 ton węgla typu kostka i do 20 ton eko-groszku. G) Cena jednostkowa brutto 1 tony opału dla zamówienia podstawowego i ilości dodatkowej opału ( z prawa opcji) przez okres trwania umowy nie ulegnie wzrostowi. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z formularzem oferty, udostępnione są na stronie internetowej: www.radomin.pl - BIP Radomin - Zespół Szkół w Radominie - przetargi, po uprzednim zamieszczeniu ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP. Wymienione dokumenty będą także udostępniane wykonawcom w siedzibie zamawiającego - Zespół Szkół w Radominie Radomin 14, 87-404 Radomin, w godz. od 8:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091112002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.radomin.pl-BIP-Zespół Szkół w Radominie-przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach