Przetargi.pl
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Miejskiego Zespołu Oświaty Sportu i Rekreacji w Szubinie oraz placówek oświatowych gm. Szubin w roku 2014

Miejski Zespół Oświaty Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg

 • Adres: 89-200 Szubin, ul. Kcyńska 12A
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3842152, 3842454 , fax. 052 3842152, 3842454
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zespół Oświaty Sportu i Rekreacji
  ul. Kcyńska 12A 12A
  89-200 Szubin, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3842152, 3842454, fax. 052 3842152, 3842454
  REGON: 00111270600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Oświata

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Miejskiego Zespołu Oświaty Sportu i Rekreacji w Szubinie oraz placówek oświatowych gm. Szubin w roku 2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Miejskiego Zespołu Oświaty Sportu i Rekreacji w Szubinie oraz placówek oświatowych gm. Szubin w roku 2014. Częstotliwość dostawy towarów odbywać się będzie cyklicznie. Wielkość każdej partii dostawy materiałów eksploatacyjnych określona będzie jednostronnie przez Zamawiającego w przesłanym za pomocą faksu bądź e - maila zamówienia częściowego. Termin realizacji zamówienia częściowego nie może być dłuższy niż 4 dni od dnia złożenia zamówienia. Zamawiający przewiduje, że dostawy następować będą wg zapotrzebowania Miejskiego Zespołu Oświaty Sportu i Rekreacji w Szubinie oraz placówek oświatowych. Zamawiający informuje, że podana w niniejszej specyfikacji wielkość zamówienia jest wielkością szacunkową i zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu zakupu co do ilości (mniejszej ilości) ze względu na aktualne potrzeby. Dostawa towarów następować będzie transportem własnym Dostawcy bezpłatnie do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szubinie, Szkoły Podstawowej w Turze, Szkoły Podstawowej w Królikowie, Szkoły Podstawowej w Chomętowie, Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie, Samorządowego Przedszkola Nr 2 w Szubinie, Samorządowego Przedszkola Nr 3 w Szubinie, Gimnazjum Nr 1 w Szubinie, Zespołu Szkół w Szubinie, Zespołu Szkół w Rynarzewie, Zespołu Szkół w Kowalewie oraz Miejskiego Zespołu Oświaty Sportu i Rekreacji w Szubinie. Szczegółowy (podzielony na poszczególne jednostki) zakres zamówienia został określony w formularzu zamówienia według załącznika 7. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczania zamienników, jednakże zastrzega, że na formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ zostały wyszczególnione pozycje - pogrubione, gdzie Zamawiający żąda dostawy oryginalnych materiałów eksploatacyjnych. Dostawca gwarantuje, że dostarczone materiały eksploatacyjne będą wysokiej jakości oraz zapewniają kompatybilność pracy z urządzeniami Zamawiającego, zapewniają również należycie bezpieczeństwo oraz posiadają właściwe opakowanie i oznakowanie. Wymaga się, aby oferowane materiały eksploatacyjne posiadały gwarancję na minimum 12 miesięcy do dnia dostawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 226000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mzo.szubin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach