Przetargi.pl
Zakup i dostawa w okresie od 15.06.2011 r. do 31.05.2012 r. papieru kserograficznego i pozostałych artykułów biurowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz komórek i jednostek organizacyjnych MOPS w Bydgoszczy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-043 Bydgoszcz, ul. Ogrodowa 9
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 325-44-10 , fax. 0-52 3215535
 • Data zamieszczenia: 2011-05-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
  ul. Ogrodowa 9 9
  85-043 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 325-44-10, fax. 0-52 3215535
  REGON: 00248403100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: mopsbydgoszcz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: pomoc społeczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa w okresie od 15.06.2011 r. do 31.05.2012 r. papieru kserograficznego i pozostałych artykułów biurowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz komórek i jednostek organizacyjnych MOPS w Bydgoszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa w okresie od 15.06.2011 r. do 31.05.2012 r. papieru kserograficznego i pozostałych artykułów biurowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz komórek i jednostek organizacyjnych MOPS w Bydgoszczy. opis i wykaz przedmiotu zamówienia stanowi: załącznik nr 2 i 3 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany z nazwy przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą jego szczegółową specyfikację, z której w sposób nie budzący wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zastosowany asortyment jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty po 2 próbki z każdego materiału biurowego równoważnego do oryginalnego. Za próbkę uważa się materiał, który będzie spełniał takie same wymogi jak oryginał. Dostarczony przez Wykonawcę materiał biurowy musi być taki sam jak dołączona do przetargu próbka materiału biurowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 226000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mopsbydgoszcz.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach