Przetargi.pl
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, kserujących i faksujących.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Św. Józefa 53-59
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 6101510 , fax. 56 6101682
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera
  ul. Św. Józefa 53-59 53-59
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 6101510, fax. 56 6101682
  REGON: 00031606800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wszz.torun.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, kserujących i faksujących.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, kserujących i faksujących.
  2. Specyfikację asortymentowo- ilościowo- cenową określa Załącznik Nr 2 do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.
  3. Materiały eksploatacyjne muszą być fabrycznie nowe, zalecane przez producenta urządzenia, do którego są przeznaczone.
  4. Pod pojęciem /fabrycznie nowe/ Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladów uszkodzenia w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo producenta, symbolem produktu, nazwą i typem urządzenia do którego są przeznaczone i terminem przydatności do użytku.
  5. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych materiałów eksploatacyjnych wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do SIWZ.
  6. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt:
  - nieregenerowany,
  - niepoddany procesowi ponownego napełniania ani wymianie jakichkolwiek elementów
  , - niepowodujący uszkodzeń ani zaburzeń w pracy urządzeń,
  - kompatybilny ze sprzętem do którego jest zamawiany,
  - o parametrach takich samych lub lepszych (pojemność tuszu/tonera, wydajność i jakość wydruku) w stosunku do oryginału produkowanego przez producenta urządzenia.
  7. Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru 1 raz w miesiącu pustych pojemników po zużytych tuszach i tonerach z siedziby Zamawiającego.
  8. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić minimum 6 miesięcznej gwarancji na dostarczone materiały eksploatacyjne, licząc od dnia dostawy produktu do Zamawiającego.
  9. Jeżeli w trakcie realizacji umowy Zamawiający stwierdzi, że wydajność lub jakość dostarczanych produktów niekorzystnie odbiega od wymagań producenta drukarek, Wykonawca zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany produktu na nowy, wolny od wad w terminie 24 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego o wadliwym produkcie. Wymiana nastąpi w siedzibie Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
  10. W przypadku dostarczenia materiałów równoważnych Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy drukarki, gdy jej uszkodzenie powstało w wyniku stosowania tonera lub tuszu równoważnego dostarczonego przez Wykonawcę.
  11. W razie wątpliwości po otwarciu ofert co do oferowanych równoważnych produktów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do przedłożenia certyfikatów i testów wydajnościowych dla potwierdzenia spełniania wymagań jakościowych produktów określonych przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 226000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wszz.torun.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach