Przetargi.pl
Świadczenie usług ratownictwa wodnego na pływalniach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu

Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg

 • Adres: 88-100 Inowrocław, al. Niepodległości 4
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3555350 , fax. 052 3555366
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji
  al. Niepodległości 4 4
  88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3555350, fax. 052 3555366
  REGON: 00032988100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.osir.inowroclaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług ratownictwa wodnego na pływalniach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przez pojęcie pływalni należy rozumieć: Krytą Pływalnię Wodny Park, Krytą Pływalnię Delfin, Inowrocławską Termę i Basen Odkryty. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez ratowników wodnych na pływalniach Ośrodka Sportu i Rekreacji, w zakresie: 1) zapewnienia porządku i bezpieczeństwa osobom przebywającym w obrębie niecek, 2) obserwowania wyznaczonych obszarów wodnych, niezwłocznego reagowania na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowania akcji ratowniczych, zapobiegania skutkom zagrożeń, w tym nadzór nad ruchem osób w obrębie niecek i trybun, 3) reagowania w przypadku naruszania zasad korzystania z wyznaczonych obszarów wodnych, w tym przestrzegania zarządzeń, regulaminów i innych przepisów wewnętrznych Zamawiającego i nadzoru nad przestrzeganiem regulaminów pływalni, oraz przepisów BHP i ppoż., 4) utrzymywania porządku w punktach medycznych i socjalnych oraz wykorzystywanie tych pomieszczeń wyłącznie do celów służbowych, 5) kontroli stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób pływających, kąpiących się lub uprawiających sport lub rekreację, w tym obsługi i konserwacji sprzętu basenowego (liny, drabinki, sprzęt sportowy, dydaktyczny i rehabilitacyjny, w tym podnośnik hydrauliczny i zjeżdżalnia wodna), 6) bieżącej dokumentacji prowadzonych działań ratowniczych, w tym kontrolowania warunków kąpieli (woda, powietrze, otoczenie) i rejestrowania wyników kontroli w dziennikach dyżurów ratowników, 7) niepozostawiania kąpiących się bez opieki ratownika, 8) oczyszczania powierzchni, przelewów oraz dna niecek i wanien typu spa, przeznaczonych do kąpieli i rekreacji z wszelkich przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub inny nieszczęśliwy wypadek, 9) przeglądów stanu urządzeń i sprzętu wykorzystywanego do ratownictwa wodnego, w tym dbania o stan techniczny sprzętu ratowniczego oraz medycznego będącego na wyposażeniu pływalni, 10) pełnienia dyżurów przez ratowników w jednolitych, odpowiednio oznakowanych strojach ratowniczych w kolorze pomarańczowym lub czerwonym, 11) sterowania oświetleniem w obrębie niecek i dostosowywanie go do potrzeb użytkowników oraz wyłączanie zbędnego oświetlenia w wyniku zmiany warunków naturalnych, przerw w zajęciach i ograniczonego wykorzystania obiektów, 12) obsługi niecek rekreacyjnych i dostosowywanie ich do potrzeb użytkowników (np.: poprzez uruchamianie grzybka wodnego, zjeżdżalni wodnej, itp.), 13) wykonywania innych poleceń kierownictwa obiektów (w ramach umowy), 14) zapowiedzi komunikatów przez system nagłaśniający, 15) sygnalizowania za pomocą urządzeń alarmowych, naruszeń zasad korzystania z wyznaczonych obszarów wodnych w szczególności granic stref dla umiejących pływać, 16) wpisywania na tablicy informacyjnej temperatury wody, powietrza oraz innych aktualnych informacji, w szczególności dotyczących nagłych zmian warunków atmosferycznych, 17) niezwłocznego informowania Zamawiającego o zagrożeniach bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych, 18) pisemnego zgłaszania (oprócz wpisów w dziennikach dyżurów ratowników) zaistniałych zdarzeń oraz uszkodzeń lub braków w wyposażeniu, 19) przeprowadzenia dwóch 45 minutowych pokazów ratownictwa wodnego i medycznego przy udziale minimum 6 ratowników na pływalniach Ośrodka Sportu i Rekreacji, w terminach określonych przez Zamawiającego. Nieprzestrzeganie opisanych wyżej szczegółowych obowiązków stanowi nienależyte wykonanie umowy i upoważnia Ośrodek Sportu i Rekreacji do obciążenia karą umowną w wysokości 10% wartości miesięcznego wynagrodzenia przy czym za opuszczenie niecki basenowej kara ta wynosi 15%. Wykaz obiektów: - Kryta Pływalnia Wodny Park, ul. Toruńska 46-48 w Inowrocławiu; czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 600 - 2200 oraz w soboty, niedziele i święta w godzinach 1000 - 2200; obiekt posiada nieckę o wymiarach 12,5 x 25,0 m, nieckę rekreacyjną o głębokości 0,45 - 1,2 m z atrakcjami i hamownią, dwie wanny jacuzzi; według obowiązujących przepisów prawa; - Kryta Pływalnia Delfin, ul. M. Wierzbińskiego 11 w Inowrocławiu; czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 600 - 2200 oraz w soboty, niedziele i święta w godzinach 1000 - 2200; obiekt posiada nieckę o wymiarach 12,3 x 24,85 m; według obowiązujących przepisów prawa; - Basen Odkryty, ul. Świętokrzyska 107 w Inowrocławiu; czerwiec, lipiec, sierpień czynny od poniedziałku do niedzieli w godzinach 1000 - 1800; obiekt posiada nieckę o wymiarach 25,0 x 50,0 m; według obowiązujących przepisów prawa; - Inowrocławska Terma, ul. Świętokrzyska 107 w Inowrocławiu; marzec, kwiecień, maj, listopad, grudzień czynna od poniedziałku do niedzieli w godzinach 700 - 1800, czerwiec, wrzesień, październik czynna od poniedziałku do niedzieli w godzinach 700 - 2000 oraz lipiec i sierpień czynna od poniedziałku do niedzieli w godzinach 700 - 2200; obiekt posiada nieckę o wymiarach 24,93 x 6,0 m, jedną wannę jacuzzi; według obowiązujących przepisów prawa. Powyższe godziny funkcjonowania obiektów mogą być modyfikowane w każdym czasie w zależności od szczególnych potrzeb Zamawiającego. UWAGA: Planowana ilość godzin wynosi 21.492 Powyższa ilość godzin jest wartością maksymalną nieuwzględniającą pomniejszeń wynikających z przerw technologicznych i potrzeb Zamawiającego. Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy Zamawiający skraca termin składania ofert. Przedmiotem zamówienia są usługi o charakterze niepriorytetowym wymienione w załączniku Nr 2 w poz. 25 i 26 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 752520007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub w kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Handlowy SA, nr 15 1030 1090 0000 0000 9012 6008. 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: Inowrocław, ul. al. Niepodległości 4, w Sekcji Organizacji i Kadr, pok. nr 211, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. 7. Niewniesienie wadium w terminie lub w inny sposób niż określony w siwz spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Zatrudnienie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.osir-inowroclaw.samorzady.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach