Przetargi.pl
Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Oddziału Regionalnego WAM w Bydgoszczy

Oddział Regionalny Wojskowej Agencji Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 85-915 Bydgoszcz, ul. Gdańska 163a
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3782300 , fax. 0-52 378 28 91
 • Data zamieszczenia: 2010-05-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Oddział Regionalny Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
  ul. Gdańska 163a 163a
  85-915 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3782300, fax. 0-52 378 28 91
  REGON: 01126394600188
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wam.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Oddziału Regionalnego WAM w Bydgoszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla OReg WAM Bydgoszcz w następujących asortymentach i ilościach: Lp Nazwa materiału Nazwa urządzenia Symbol materiału Producenta urządzenia Parametry Ilość szt. 1 Toner czarny HP LJ 2015 Q7553X 7 000 stron lub więcej przy 5% pokryciu 12 2 Toner czarny HP LJ 1200 C7115A 2 500 stron lub więcej przy 5% pokryciu 55 3 Toner czarny HP LJ 1320 Q5949A 2 500 stron lub więcej przy 5% pokryciu 110 4 Toner czarny HP LJ 2050dn CE505A 2 300 kopii lub więcej przy 5% pokryciu 15 5 Toner czarny HP LJ 1300 Q2613A 2 500 stron lub więcej przy 5% pokryciu 10 6 Tusz czarny HP DJ 1120 51645 42ml 3 7 Tusz trójkolorowy HP DJ 1120 C1823 39ml 1 8 Tusz czarny HP OfiiceJet 7310 C8767 32ml 1 9 Tusz trójkolorowy HP OfficeJet 7310 C8766 18ml 2 10 Bęben czarny Panasonic FLB-813 KX-FA 86 10 000 stron 1
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 226000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wam.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach