Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Zduńska Wola

Wójt Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 98-220 Zduńska Wola, ul. Zielona 30
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 043 8234129 , fax. 043 8232750
 • Data zamieszczenia: 2011-10-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy
  ul. Zielona 30 30
  98-220 Zduńska Wola, woj. łódzkie
  tel. 043 8234129, fax. 043 8232750
  REGON: 00055107100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugzw.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Zduńska Wola
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługi polegające na odśnieżaniu jezdni na całej szerokości oraz posypywaniu jezdni mieszaniną piasku i soli w miarę możliwości na skrzyżowaniach z drogami, z koleją, na łukach, podjazdach oraz przy placówkach oświatowych w sezonie zimowym na drogach gminnych Gminy Zduńska Wola. Szczegółowy wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem stanowi załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 11 000.00 PLN (słownie: jedenaście tysięcy 00/100 PLN)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdunskawola.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach