Przetargi.pl
Dostawa wirówki laboratoryjnej - Przetarg II

Instytut Ogrodnictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 46 833 20 21 , fax. 46 833 32 28
 • Data zamieszczenia: 2011-10-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Ogrodnictwa
  ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 1/3
  96-100 Skierniewice, woj. łódzkie
  tel. 46 833 20 21, fax. 46 833 32 28
  REGON: 10102334200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wirówki laboratoryjnej - Przetarg II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: sprzedaż i dostawa fabrycznie nowej uniwersalnej wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem wraz z jej instalacją w miejscu użytkowania oraz instruktażem stanowiskowym pracowników w zakresie obsługi urządzenia. Wymagane parametry techniczne: 1. Urządzenie stołowe, wyposażone w agregat chłodzący, o parametrach technicznych: - Obroty 300-18.000 rpm - Wirnik kątowy 24x15 ml Falcon max obroty 5000 rpm - Wirnik kątowy 10x10 ml max obroty 14000 rpm - Wirnik kątowy 8x50 ml max obroty 5000 rpm - Możliwość wirowania probówek o pojemności 15 ml, 50 ml typu Falcon oraz probówek polipropylenowych o pojemności 10 ml - Zakres temperatury -100C do +400C - Czas: programowany 0-99 min + tryb pracy ciągłej - Łatwe i szybkie wyważanie probówek, łatwa i szybka wymiana rotorów - Duży podświetlany wyświetlacz graficzny LCD (VGA) ustawionych parametrów pracy - Komora ze stali nierdzewnej - Silnik indukcyjny, bezszczotkowy 2. Wyposażenie dodatkowe: probówki na 50 ml, 15 ml typu Falcon (po 50-100 szt.), probówki o pojemności 10 ml (100-200 szt.) oraz wyposażenie niezbędne do rozpoczęcia pracy na wirówce (np. wkładki redukcyjne) 3. Wymagany okres gwarancji: 24 miesiące. 4. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczonej wirówki. 5. Wykonawca dostarczy wirówkę do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 429311002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 56 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.inhort.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach