Przetargi.pl
Dostawa wirówki laboratoryjnej

Instytut Ogrodnictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 46 833 20 21 , fax. 46 833 32 28
 • Data zamieszczenia: 2011-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Ogrodnictwa
  ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 1/3
  96-100 Skierniewice, woj. łódzkie
  tel. 46 833 20 21, fax. 46 833 32 28
  REGON: 10102334200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.inhort.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wirówki laboratoryjnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: sprzedaż i dostawa fabrycznie nowej uniwersalnej wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem wraz z jej instalacją w miejscu użytkowania oraz instruktażem stanowiskowym pracowników w zakresie obsługi urządzenia. Wymagane parametry techniczne: 1. Urządzenie stołowe, wyposażone w agregat chłodzący 2. Obroty 100-18000 rpm 3. Pojemność wirowania: 50ml, 15ml probówki typu Falcon oraz probówki o pojemności 10 ml 4. Wirniki kątowe min. 10x15ml Falcon max obroty 6000 rpm i min. 6x50ml max obroty 10000 rpm 5. Możliwość wirowania probówek o pojemności 15ml, 50ml typu Falcon oraz probówek polipropylenowych o pojemności 10ml 6. Zakres temperatury -200C do +400C, 7. Czas: programowany 0-10 godz. + tryb pracy ciągłej 8. Łatwe i szybkie wyważanie probówek 9. Duży podświetlany wyświetlacz graficzny LCD (VGA) wszystkich parametrów pracy jednocześnie 10. Funkcja szybkiego wirowania, 11. Programowanie przy pomocy pokrętła 12. Komora ze stali nierdzewnej, 13. Silnik indukcyjny, bezszczotkowy 14. Wymagany okres gwarancji: 24 miesiące 15. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczonej wirówki, serwis świadczony będzie w miejscu użytkowania. 16. Wykonawca dostarczy wirówkę do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 429311002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 56 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.inhort.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach