Przetargi.pl
DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO, URZĄDZEŃ ORAZ WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO DLA POTRZEB ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II ogłasza przetarg

 • Adres: 97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 123
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 6358236 , fax. (0-44) 63 58 208
 • Data zamieszczenia: 2012-08-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II
  ul. Czapliniecka 123 123
  97-400 Bełchatów, woj. łódzkie
  tel. 044 6358236, fax. (0-44) 63 58 208
  REGON: 00030650300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-belchatow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO, URZĄDZEŃ ORAZ WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO DLA POTRZEB ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa sprzętu medycznego, urządzeń oraz wyposażenia meblowego dla potrzeb Zakładu diagnostyki laboratoryjnej w związku z realizacją zadania pn. Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego. 2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 5 części (pakietów). Opis poszczególnych części zamówienia wraz z kodami i nazwami według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) - patrz: Rozdział XVIII SIWZ. 3. Opis wymagań Zamawiającego, jakie muszą spełniać oferowane wyroby pod względem parametrów, konfiguracji i wyposażenia określa Załącznik nr 4 do SIWZ - Parametry techniczno-funkcjonalne. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest potwierdzić na załączonym wzorze druku, że oferowane przez niego wyroby spełniają wymagania Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 429311002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-belchatow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach