Przetargi.pl
Zaprojektowanie i budowa budynku biurowego – podwójnej kancelarii dla Leśnictwa Przechód i Kuźnica Ligocka wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Tułowice ogłasza przetarg

 • Adres: 49-130 Tułowice, ul. Parkowa 14/14a
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-77 4600109 , fax. 0-77 4600123
 • Data zamieszczenia: 2020-03-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Tułowice
  ul. Parkowa 14/14a
  49-130 Tułowice, woj. opolskie
  tel. 0-77 4600109, fax. 0-77 4600123
  REGON: 53056155000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.tulowice.katowice.lasy.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostrka organizacyjna Skarbu Państwa nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i budowa budynku biurowego – podwójnej kancelarii dla Leśnictwa Przechód i Kuźnica Ligocka wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: a). Zaprojektowanie – tj. opracowanie – zgodnie z przepisami – kompletnej dokumentacji projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku biurowego – Podwójna Kancelaria dla Leśnictwa Przechód i Kuźnica Ligocka wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu” w zakresie wszystkich branż wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami, przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę i uzyskanie na jego podstawie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę oraz stosownych zgłoszeń. b). Budowa – tj. wykonanie na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej obiektu wraz z przyłączami i zagospodarowaniem terenu w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz użytkowanie tych obiektów zgodnie z przeznaczeniem. c). Wyposażenie – tj. dostawa wraz z pełnym montażem wyposażenia: biały montaż, meble, a także sprzęt zgodny z wymaganiami Inwestora d). Zapewnienie nadzoru autorskiego – tj. pełnienie nadzoru autorskiego przez projektantów obiektu przez cały czas trwania inwestycji, polegających w szczególności na: udziału w naradach roboczych, wpisach do dziennika budowy oraz weryfikacji dokumentacji powykonawczej Opis przedsięwzięcia: Zamierzenie zakłada budowę obiektu stanowiącego samodzielną podwójną kancelarię dla leśnictwa Przechód i Kuźnica Ligocka wraz z infrastrukturą, drogą wewnętrzną i miejscami postojowymi oraz zagospodarowaniem terenu działki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15.000,00 zł Wadium musi być wniesione przed terminem składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami). Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego podany w pkt. 1 niniejszej SIWZ z dopiskiem: „Zaprojektowanie i budowa budynku biurowego – podwójnej kancelarii dla Leśnictwa Przechód i Kuźnica Ligocka wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu” – Wadium. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie- 27.03.2020 r. do godz. 11:00 zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Z treści wadium wnoszonego w formie innej niż pieniężna powinno wynikać bezwarunkowe (na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą) zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy PZP. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do upływu terminu składania ofert zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone do oferty lub złożone przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego - sekretariat. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy PZP. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 ustawy PZP. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ust. 1 PZP wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a PZP. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego jej wykonania. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wraz z ofertą Wykonawca składa kosztorys ofertowy w formie uproszczonej (wg dołączonego przedmiaru robót – załącznik nr 10 do SIWZ), Wykonawca powołujący się na zasoby podmiotu trzeciego wraz z ofertą składa zobowiązanie tego podmiotu (załącznik nr 4 do SIWZ) do udostępnienia zasobu lub inny dokument pozwalający na jednoznaczne potwierdzenie udostępnienia. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jakiego zasobu dotyczy, określać jego rodzaj, zakres, czas udostępnienia oraz inne okoliczności wynikające ze specyfiki danego zasobu. Z treści przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynikać: (1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, (2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, (3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. Podmiot udostępniający Wykonawcy swoje wykształcenie, kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie celem wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu musi obligatoryjnie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (stać się podwykonawcą). Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo do jej podpisania. Pełnomocnictwo składane jest w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach