Przetargi.pl
ZAKUP PALIWA DLA POTRZEB GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA W ROKU 2016

Gmina Bystrzyca Kłodzka ogłasza przetarg

 • Adres: 57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Henryka Sienkiewicza 6
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8117600 , fax. 074 8111588
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bystrzyca Kłodzka
  ul. Henryka Sienkiewicza 6 6
  57-500 Bystrzyca Kłodzka, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8117600, fax. 074 8111588
  REGON: 89071795800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bystrzycaklodzka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP PALIWA DLA POTRZEB GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA W ROKU 2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa paliw płynnych: - benzyna bezołowiowa 95 - kod CPV 09132100-4 - olej napędowy - kod CPV - 09134100-8 dla potrzeb zamawiającego realizowana w formie bezgotówkowych tankowań na stacji paliw Wykonawcy na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka. Zamówienie obejmuje następujące rodzaje paliw oraz szacunkowe ich ilości: 1) 11 200 litrów etyliny Pb 95 eurosuper, 2) 27 250 litrów oleju napędowego. Wymagania dotyczące dostawy: Każdorazowa sprzedaż paliwa będzie dokonywana wg ceny sprzedaży równej cenie brutto w dniu tankowania za 1litr paliwa wskazanej na dystrybutorze na stacji paliw Wykonawcy, z uwzględnieniem stałego upustu wynikającego z oferty Wykonawcy, złożonej w niniejszym postępowaniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W prowadzonym postępowaniu przetargowym Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach