Przetargi.pl
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY ULICY WYSPIAŃSKIEGO I OGRODOWEJ W RADWANICACH WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO

Burmistrz Siechnic ogłasza przetarg

 • Adres: 55-011 Siechnice, ul. Jana Pawła II 12
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 391 91 01 , fax. 71 786 09 07
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Siechnic
  ul. Jana Pawła II 12 12
  55-011 Siechnice, woj. dolnośląskie
  tel. 71 391 91 01, fax. 71 786 09 07
  REGON: 93193512900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.siechnice.gmina.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY ULICY WYSPIAŃSKIEGO I OGRODOWEJ W RADWANICACH WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych w podziale na zadania: 1) Zadanie 1 A: Opracowanie dokumentacji przebudowy ulicy Wyspiańskiego w Radwanicach. 2) Zadanie 1 B: Pełnienie nadzoru autorskiego nad zadaniem 1A. 3) Zadanie 2 A: Opracowanie dokumentacji przebudowy ulicy Ogrodowej w Radwanicach. 4) Zadanie 2 B: Pełnienie nadzoru autorskiego nad zadaniem 2A. 2. Szczegółowy zakres zamówienia określony został w następujących dokumentach w podanej kolejno hierarchii ich ważności: 1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 2) Wytyczne projektowe stanowiące Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do SIWZ. 3. Każdy wykonawca ma prawo zapoznać się z zakresem prac w terenie, zgodnie ze SIWZ wraz z załącznikami. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia, zapoznał się z warunkami lokalno-terenowymi planowanych robot budowlanych, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. W związku z powyższym Zamawiający wyznacza termin dokonania przedmiotowej wizji w dniu 15.12.2015 r. w godzinach od 11:00 do 11:30 -- zebranie wykonawców o godzinie 11:00 na terenie planowanej inwestycji, tj. na skrzyżowaniu ul. Ogrodowej i ul. Wyspiańskiego w Radwanicach. 4. Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac niezbędnych do osiągnięcia zakładanego rezultatu, tj. opracowania dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia, na podstawie której możliwe będzie zrealizowanie zamówienia na roboty budowlane. 5. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z postanowieniami SIWZ, zapisami złożonej oferty, dokumentacją i wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, standardów i norm oraz etyką zawodową i ustalonymi zwyczajami, siłami własnymi lub w systemie generalnego wykonawstwa. 6. Tam, gdzie w SIWZ i dołączonych do niej załącznikach zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. 7. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonywania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, tj. usług w branży drogowej. 8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do wykonania Zamówienia niezwłocznie po zawarciu umowy. Umowa zostanie zawarta na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31 maja 2016 r., z zastrzeżeniem iż termin ten może ulec zmianie na podstawie deklaracji wykonawcy złożonej w ofercie. Uwaga! Termin realizacji zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert. 9. Wykonawca zobowiązany będzie w ww. terminie uwzględnić czas niezbędny do przeprowadzenia procedury odbiorowej, w której zobowiązany będzie uczestniczyć. 10. Kara umowna za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu zamówienia wynosić będzie 0,2% ceny zaoferowanej przez wykonawcę w ofercie. 11. Miejscem wykonania Zamówienia jest Gmina Siechnice, miejscowość Radwanice
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert, wskazanego w punkcie 11.1 SIWZ. Zamawiający informuje, że kasa Urzędu Miejskiego w Siechnicach w terminie od godz. 11:00 do 12:00 jest nieczynna. Wykonawca może załączyć oryginał wadium w formie gwarancji do oferty 2. Wadium powinno być wniesione w: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancji bankowej, 4) gwarancji ubezpieczeniowej lub 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późniejszymi zmianami). 3. Jeżeli wadium składane będzie w pieniądzu należy je przelać na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Oleśnicy oddział Święta Katarzyna nr 78 9584 1092 2010 1000 0101 0008 z dopiskiem: Projekt ul. Wyspiańskiego i Ogrodowej w Radwanicach - w terminie zapewniającym jego wpływ na ww. konto do czasu złożenia ofert. Dowód wpłaty wadium (potwierdzoną kserokopię) należy dołączyć do oferty. W przypadku wnoszenia wadium w innych środkach (gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe), należy je złożyć do depozytu znajdującego się w kasie Urzędu pok. nr 112, w godz. 8:00 - 13:00 w terminie do dnia składania ofert do godz. 11:00. Oferty bez wniesionego wadium przetargowego będą traktowane jako nie spełniające wymagań przetargu i na tej podstawie zostaną odrzucone, bez dalszego rozpatrywania. Wykonawca może załączyć oryginał wadium w formie gwarancji do oferty. 4. Zwrot wadium przetargowego wykonawcom nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r. z późniejszymi zmianami). 5. Sytuacje skutkujące zatrzymanie wadium: 1) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczeń, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie; 2) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 7. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli jego wniesienia zażądano w niniejszej SIWZ. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 4 jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.siechnice.dolnyslask.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach