Przetargi.pl
Zakup i montaż systemu modułów fotowoltaicznych na budynku Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 151d, 153 i ul. Brzozowskiego 1, 2

Prokuratura Regionalna w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-952 Szczecin, ul. Stoisława 6
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 441 66 00 , fax. 91 441 66 05
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prokuratura Regionalna w Szczecinie
  ul. Stoisława 6 6
  70-952 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 441 66 00, fax. 91 441 66 05
  REGON: 36386818300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.pr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i montaż systemu modułów fotowoltaicznych na budynku Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 151d, 153 i ul. Brzozowskiego 1, 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest: -Kompleksowe zaprojektowanie, wybudowanie i przyłączenie do sieci systemu fotowoltaicznego do produkcji energii elektrycznej na potrzeby nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, -Wykonanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla źródła wytwórczego będącego źródłem fotowoltaicznym, -Zakup i dostarczenie paneli fotowoltaicznych, -Zakup i dostarczenie niezbędnych elementów systemu PV według specyfikacji zawartej w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, zwanym w dalszej części PFU, -Montaż paneli fotowoltaicznych na istniejącym budynku Inwestora, zlokalizowanym przy ul. Mickiewicza 153 w Szczecinie, -Montaż niezbędnych elementów systemu PV, -Wykonanie i uzgodnienie przyłącza z Rejonem Energetycznym oraz wpięcie układu fotowoltaicznego w istniejącą sieć energetyczną, -Wykonanie monitoringu pracy układu fotowoltaicznego, -Wykonanie układu przyłączeniowo-rozliczeniowego, -Rozruch techniczny, -Wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej, -Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli będzie wymagane), -Wykonanie i umieszczenie tablicy informacyjnej, z informacją o tytule i realizacji zadania inwestycyjnego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - w miejscu i wytycznymi Zamawiającego, 2.Szczegółowy zakres prac określają: a)Program Funkcjonalno-Użytkowy - załącznik nr 9 do siwz. b)Projekt umowy - załącznik nr 7 do siwz 3.Warunki realizacji przedmiotu zamówienia: 1)Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania w trybie projektuj i wybuduj. 2)Ze względu na prowadzenie prac na funkcjonującym obiekcie - Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli w trakcie realizacji zadania poszczególnych etapów inwestycji. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania i przedstawienia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania przedmiotu zamówienia uwzględniającego terminy opracowania dokumentacji projektowej oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia prac budowlano-montażowych, z uwzględnieniem ewentualnych przestojów oraz podziału na poszczególne roboty. 3)Istotnym elementem realizacji przedmiotu zamówienia jest prawidłowy i optymalny wybór urządzeń spełniających określone normy techniczne, efektywnościowe oraz wymogi bezpieczeństwa. Urządzenia muszą być tak dobrane, żeby pozwoliły na maksymalny uzysk mocy w skali roku. Urządzenia muszą spełniać normy jakościowe oraz pracować długotrwale (co najmniej 25 lat) w sposób bezpieczny i bezawaryjny. Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującym prawem i normami budowlanymi, stosowanymi dla instalacji OZE. 4)Do celów monitorowania efektów energetycznych z zainstalowanego systemu, w zakresie wyprodukowanej energii odnawialnej wymagane jest zainstalowanie monitoringu pracy układu fotowoltaicznego. 5)Zorganizowanie zaplecza budowy na potrzeby zorganizowania zebrań koordynacyjnych z udziałem Inwestora, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy oraz przedstawicieli ewentualnych innych instytucji leży po stronie Zamawiającego. 6)W szczególności Wykonawca jest zobowiązany, przed rozpoczęciem prac projektowych oraz podczas ich trwania, do zapoznania się z: -wymaganiami związanymi z obiektami sąsiadującymi, -elementami uzbrojenia podziemnego i naziemnego na terenie inwestycji i w jego sąsiedztwie, -sposobem dojazdu, możliwością komunikacji i parkowania, -obowiązującymi przepisami administracyjnymi odnoszącymi się do bezpieczeństwa wokół terenu budowy, -warunkami ochrony konserwatorskiej oraz warunkami ochrony środowiska. 7)Przyjmuje się, że Wykonawca upewni się co do prawidłowości i kompletności Oferty, która powinna pokryć wszystkie jego zobowiązania umowne, a także wszystko co może być konieczne dla właściwego zaprojektowania, wykonania i wykończenia Robót oraz usunięcia usterek. 8)Wykonawca umieści w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tablicę z informacją o tytule i realizacji zadania inwestycyjnego, sposobie finansowania. Wymiary, kolorystykę i inne wymagane elementy tablicy Zamawiający przekaże wykonawcy, w toku realizacji przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wadium należy wnieść w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r. do godziny 11.30. Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego. 2.Wadium może być wnoszone: 1)w pieniądzu - przelewem na konto: NBP O/O Szczecin nr: 49 1010 1599 0523 7313 9120 0000 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - do Kasy, która mieści się w siedzibie Zamawiającego, tj. w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie przy ul. Stoisława 6, pok. nr 412, IV piętro i jest czynna w dni robocze w godzinach 8.00 - 15.00. 3.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 4.W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1)zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 7 bez potwierdzania tych okoliczności, 2)termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 5.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 6.Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony, a jego oferta odrzucona. 7.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy: 1)Wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 2)Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 7 ppkt 2. 9.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12.Na wniosek Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 13.Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 14.W ofercie należy wpisać nr konta, na które Zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szczecin.pr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach