Przetargi.pl
Dowóz i odwóz uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczecinek oraz dowóz i odwóz uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Szczecinku w roku szkolnym 2016/2017

Gmina Szczecinek ogłasza przetarg

 • Adres: 78-400 Szczecinek, ul. Pilska 3
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 3743294 , fax. 94 3742008
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szczecinek
  ul. Pilska 3 3
  78-400 Szczecinek, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 3743294, fax. 94 3742008
  REGON: 33092090800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaszczecinek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz i odwóz uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczecinek oraz dowóz i odwóz uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Szczecinku w roku szkolnym 2016/2017
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Dowóz i odwóz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczecinek oraz dowóz i odwóz uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Szczecinku w roku szkolnym 2016/2017 w formie zakupu biletów miesięcznych. Liczbę osób uprawnionych do dowozów zawiera załącznik Nr 7 do SIWZ. 2. Szczegółowe informacje o trasach dowozów zawiera załącznik Nr 8 do SIWZ 3. Dopuszcza się możliwość przedstawienia przez wykonawcę - wybranego w przetargu, w porozumieniu z zamawiającym innych rozwiązań tras, które mogą być bardziej praktyczne i efektywne przy uwzględnieniu godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć oraz w oparciu o ceny podane w ofercie. Kursy należy rozpocząć nie wcześniej niż o godz. 7.00. Dziecko musi dotrzeć do szkoły najpóźniej do czasu rozpoczęcia zajęć szkolnych. W szczególnych przypadkach godziny te mogą ulec zmianie. 4. Dowozy i odwozy na uroczystości międzyszkolne lub inne wskazane imprezy szkolne organizowane przez każdą z placówek objętą dowozami - na trasach zgodnych z dowozem dzieci do szkół. Szczegółowy harmonogram dowozów i odwozów, dotyczący terminu, zostanie uzgodniony pisemnie w trakcie roku szkolnego i może ulegać zmianie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu w ramach przewidzianych limitów kilometrów 5. Realizację przewozów okazjonalnych (rekolekcje, odpracowania dni nauki w innych terminach, święta szkolne, przewozy uczniów na imprezy środowiskowe organizowane przez zamawiającego itp.), których konieczność realizacji wynika z organizacji pracy placówek oświatowych oraz organizacji roku szkolnego. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości przewożonych osób w zestawieniach o 20 %, a Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia finansowe wobec Zamawiającego 7. Organizacja przewozów odbywać się będzie zgodnie z zasadami korzystania z przewozów szkolnych uczniów Gminy Szczecinek wprowadzonymi Zarządzeniem nr 71/04 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 29 listopada 2004 r. (Zarządzenie Wójta Gminy Szczecinek stanowi załącznik Nr 10 do SIWZ) 8. Zapewnienie dodatkowo transportu w wymiarze do 11 000 km (ilość ta może ulec zmianie w czasie trwania umowy ze względu na zadania realizowane przez szkoły) w trakcie trwania niniejszej umowy zgodnie z bieżącymi zamówieniami przeznaczonymi m.in. na organizację przewozu na wycieczki, konkursy szkolne, występy artystyczne,. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu w ramach przewidzianych limitów kilometrów 9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych dzieci i uczniów w związku z tym zobowiązany jest ubezpieczyć uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) na własny koszt 10. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zapewni transport zastępczy spełniający wymagania określone w Ustawie o transporcie drogowym w taki sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych kursu i nie powodować nadmiernego (ponad limit miejsc siedzących) zwiększenia liczby przewożonych dzieci 11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z utrzymaniem i obsługą pojazdu np. wynagrodzenia kierowcy, wynagrodzenie opiekuna, zakup paliwa, utrzymanie w czystości pojazdów, ubezpieczenie OC i NW, przeglądy techniczne, wszelkie naprawy, inne niezbędne koszty eksploatacyjne, itp. 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zadysponowania czterech kierowców do obsługi przejazdów w ramach realizacji zamówienia. 13. Zapewnienie na wyżej wymienionych trasach opieki i nadzoru podczas przewozu dzieci z miejsc zamieszkania do szkoły oraz ze szkoły do miejsc zamieszkania oraz opiekę dla uczniów niepełnosprawnych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania osób do opieki nad dziećmi. Zasady sprawowania opieki nad dziećmi, uczniami w tym również dzieci niepełnosprawnych do szkół podstawowych i gimnazjów oraz oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Szczecinek i uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Szczecinku w roku szkolnym 2016/2017 zawiera załącznik Nr 9 do SIWZ. Do obowiązków osoby sprawującej opiekę będzie należało w szczególności: opieka i nadzór podczas przewozu dzieci z miejsc zamieszkania do szkoły i w drodze powrotnej ze szkoły do miejsca zamieszkania, opieka i nadzór w czasie przejścia z pojazdu do szkoły oraz ze szkoły do pojazdu, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne należy przekazać osobie dorosłej ze strony palcówki, zwracanie uwagi na zachowanie się dzieci podczas przewozu, w przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu przybycia pojazdu zastępczego, w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej dzieciom opiekun musi natychmiast poinformować o tym fakcie, Zamawiającego i Wykonawcę 14. Świadczenie usług objętych zamówieniem środkami transportu przystosowanymi do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej spełniającymi wszystkie wymogi bezpieczeństwa związane z przewozem pasażerskim, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013r. poz. 1414 ze zm.) i ustawy o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 1137 ze zm.), przez osoby mające odpowiednie uprawnienia do świadczenia tych usług, ze szczególnym uwzględnieniem przewozu dzieci niepełnosprawnych 15. Zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc siedzących do wymagań danej trasy, pasów bezpieczeństwa przy przewozie osób niepełnosprawnych oraz odpowiedniej ilości miejsc do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, przewożonych do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Szczecinku
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601120006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wysokość wadium - każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 10.000,00 (słownie złotych: dziesięć tysięcy zł brutto). 2. Forma wadium -wadium może być wniesione w następujących formach: a - pieniądzu; b - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze c - poręczeniem pieniężnym; d - gwarancjach bankowych; e - gwarancjach ubezpieczeniowych; z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy P.z.p. treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: a - nazwa i adres zamawiającego; b - określenie przedmiotu zamówienia; c - nazwę i adres Wykonawcy; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Jastrowiu Oddział Szczecinek nr konta 26 8935 0009 1344 9079 2000 0010. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. 5. Nie należy składać wadium w kasie zamawiającego. 6. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w: oryginale w oryginalnym egzemplarzu oferty (W OSOBNEJ KOPERCIE). 7. Termin wniesienia wadium - wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert (tj. 20.06.2016r. do godz. 12:00). W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę 8. Zwrot wadium - zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 U.Pzpp. 9. Utrata wadium - zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; d - jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodnił, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminaszczecinek.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach