Przetargi.pl
Wykonanie prac konserwacyjno - utrzymaniowych Jazu Widuchowa

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-030 Szczecin, ul. Tama Pomorzańska 13A
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 4411200 , fax. 91 4411300
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
  ul. Tama Pomorzańska 13A 13A
  70-030 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4411200, fax. 91 4411300
  REGON: 81193272400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.rzgw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie prac konserwacyjno - utrzymaniowych Jazu Widuchowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych na podstawie opracowania: Jaz w Widuchowej - rzeka Odra Zachodnia km 0,00 - kompleksowy plan prac remontowych oraz decyzji Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak: WIK.7741.23.2014.AP z dnia 13 marca 2015r., oznaczonych kodem CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne, który obejmuje swoim zakresem: 1) Roboty remontowe, zgodne z opracowaną dokumentacją, tzn.: a. Wykonanie odkrywki szczeliny w części podwodnej w celu ustalenia rodzaju konstrukcji (beton/żelbet), b. Likwidacja szczelin w betonowym progu - tylko w przypadku konstrukcji żelbetowej, c. Wykonanie amortyzatorów prowadnic (pilotów), d. Roboty na poszurze - wykonanie prac metodą z wody polegających na zasypie przegłębień pod lustrem wody (obszar wyboju - przegłębienia należy wypełnić ciężkim i grubym kamieniem łamanym), e. Wykonanie instalacji kontrolnych, Książki kontroli okresowych i kontroli budowli (zgodnie z dokumentacją ,,Jaz w Widuchowej - rzeka Odra Zachodnia km 0,00 - kompleksowy plan prac remontowych: i. Kontrola równomierności/nierównomierności osiadań filarów - pomiary geodezyjne, ii. Kontrola pionowości filarów, iii. Kontrola szerokości rozwarcia szczelin w progu jazu - prace podwodne, f. Łaty wodowskazowe - oczyścić na poziomie wahań wody. 2) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126) oraz Projekt oznakowania nawigacyjnego dla rejonu robót, który Wykonawca przed przystąpieniem do robót musi wykonać i uzgodnić z Zamawiającym w terminie do 5 dni roboczych po podpisaniu umowy. 3) Roboty związane z oznakowaniem nawigacyjnym szlaku żeglownego zgodnie z uzgodnionym Projektem oznakowania nawigacyjnego dla rejonu robót. 4) Przygotowanie obiektu do odbioru w tym dokumentów niezbędnych do tego celu (dokumentacja powykonawcza): a. Księga kontroli okresowych (zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu: ,,Jaz w Widuchowej - rzeka Odra Zachodnia km 0,00 - kompleksowy plan prac remontowych) z wpisanymi wynikami pomiarów - 1 egz. w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej - zapis pliku zeskanowanego egzemplarza w formie papierowej (format .pdf). b. sondaż dna wykonany po zakończeniu robót o rozdzielczości poziomej co najmniej 5x5 m i pionowej 0,1 m przedstawiony w formacie .dwg i Shapefile na zewnętrznym nośniku danych. c. raport nurkowy wykonany po zakończeniu prac (przez firmę posiadającą zezwolenie na wykonywanie prac podwodnych na obszarach wód śródlądowych będących w jurysdykcji Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie), potwierdzający czystość dna w rejonie prowadzonych prac - 2 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej - zapis pliku zeskanowanego egzemplarza w formie papierowej (format .pdf). d. raport nurkowy (wykonany przez firmę posiadającą zezwolenie na wykonywanie prac podwodnych na obszarach wód śródlądowych będących w jurysdykcji Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie), potwierdzający jakość wykonanej pracy w części podwodnej - 2 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej - zapis pliku zeskanowanego egzemplarza w formie papierowej (format .pdf). e. atestów, aprobat technicznych bądź deklaracji zgodności na zastosowane materiały i kart gwarancyjnych - 1egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej - zapis pliku zeskanowanego egzemplarza w formie papierowej (format .pdf). f. pozostałych dokumentów wymaganych przepisami i związanych z wykonanym przedmiotem zamówienia - 1egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej - zapis pliku zeskanowanego egzemplarza w formie papierowej (format .pdf). 2. Prace należy wykonać w oparciu o: 1) Dokumentację ,,Jaz w Widuchowej - rzeka Odra Zachodnia km 0,00 - kompleksowy plan prac remontowych; 2) Decyzję Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak: WIK.7741.23.2014.AP z dnia 13 marca 2015r
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 120 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje data wpływu środków do Zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 1) w pieniądzu - przelewem na konto Zamawiającego - NBP O/O Szczecin - 58 1010 1599 0518 5513 9120 0000 - w tytule przelewu należy zawrzeć zapis: Wadium - IW-233-14/16. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale, a z treści tych poręczeń lub gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta poręczenia lub gwarancji) obejmujące odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, bez potwierdzania tych okoliczności, 2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 3) miejsce i termin zwrotu gwarancji, 4) nazwa i numer przedmiotowego postępowania. Zamawiający prosi o nie łączenie (nie zszywanie, nie bindowanie itp.) dokumentu poręczenia lub gwarancji z ofertą. 4. Beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Skarb Państwa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin. Błędne oznaczenie beneficjenta poręczenia lub gwarancji w dokumencie wadialnym jest równoznaczne z niewniesieniem wadium. 5. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania a jego oferta odrzucona. 6. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 7. W ofercie należy wpisać nr konta, na które Zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy: 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) spowodował, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie, 2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szczecin.rzgw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach