Przetargi.pl
Zakup i dostawa wyposażenia dla stażystów Zespołu Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli

Zespół Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica ogłasza przetarg

 • Adres: 98-220 Zduńska Wola, ul. Łaska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 823 31 59 , fax. 43 823 93 77
 • Data zamieszczenia: 2019-06-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica
  ul. Łaska 61
  98-220 Zduńska Wola, woj. łódzkie
  tel. 43 823 31 59, fax. 43 823 93 77
  REGON: 19516200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ww.zse-zdwola.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa wyposażenia dla stażystów Zespołu Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia dla stażystów Zespołu Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli realizowana w ramach projektu pn. „Wyższe kwalifikacje uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych odpowiedzią na potrzeby rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do SIWZ. 3. Zamawiający wymaga gwarancji nie krótszej niż 12 miesiące (udzielona gwarancja obejmuje cały przedmiot zamówienia danej części), licząc od dnia podpisania protokolarnego odbioru.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18100000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz oferty przygotowany wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. Do Formularza oferty Wykonawca winien dołączyć do Formularza Załącznik nr 1 do Formularza oferty (a, b), oferty, na podstawie którego Zamawiający oceni czy zaoferowane urządzenia spełniają wymagania opisane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Uwaga: Załącznik nr 1 do Formularza oferty dostosowany jest do konkretnych części zamówienia. Składając ofertę na konkretną część zamówienia, Wykonawca winien dołączyć do Formularza oferty odpowiedni załącznik nr 1 (a-b) do Formularza oferty. 2) Oświadczenie/oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu - wypełnione zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ. 3) Oświadczenie/oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania - wypełnione zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ. 4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – jeżeli dotyczy. 5) Pełnomocnictwo / pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących ofertę (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem), jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika. 6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach