Przetargi.pl
Zagospodarowanie zalewu Witoszówka z budową przystani i organizacją wypożyczalni sprzętu pływającego - ETAP I - - zaprojektuj i wybuduj -

Prezydent Miasta Świdnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 58-100 Świdnica, ul. Armii Krajowej 49
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8562850 , fax. 074 8523110
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prezydent Miasta Świdnicy
  ul. Armii Krajowej 49 49
  58-100 Świdnica, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8562850, fax. 074 8523110
  REGON: 00057958900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.swidnica.bip-gov.info.pl/bip/glowna
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie zalewu Witoszówka z budową przystani i organizacją wypożyczalni sprzętu pływającego - ETAP I - - zaprojektuj i wybuduj -
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 3.1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i realizacja zadania pn.: Zagospodarowanie zalewu Witoszówka z budową przystani i organizacją wypożyczalni sprzętu pływającego w Świdnicy, przy ulicy Polna Droga, na działkach nr: 2180/7, obręb 0005 Zachód, będącej we władaniu Gminy Miasto Świdnica. CPV: 45100000-8 przygotowanie terenu pod budowę, 45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 45112000-5 roboty w zakresie usuwania gleby, 45113000-2 roboty na placu budowy, 45120000-4 próbne wiercenia i wykopy, 45122000-8 próbne wykopy, 45200000-9 roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 45210000-2 roboty budowlane w zakresie budynków, 45211000-9 roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych, 45211340-4 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego, 45211341-1 Roboty budowlane w zakresie mieszkań, 45233120-6 roboty w zakresie budowy dróg, 45223300-9 roboty budowlane w zakresie parkingów, 45260000-7 roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne, 45261000-4 wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty, 45261100-5 wykonywanie konstrukcji dachowych, 45261210-9 wykonywanie pokryć dachowych, 45300000-0 roboty w zakresie instalacji budowlanych, 45310000-3 roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 45316000-5 instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych, 45317000-2 inne instalacje elektryczne, 45320000-6 roboty izolacyjne, 45321000-3 izolacja cieplna, 45330000-9 hydraulika i roboty sanitarne, 45331000-6 instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowanie powietrza, 45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 45410000-4 tynkowanie, 45420000-7 roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie, 45421000-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej, 45422000-1 roboty ciesielskie, 45430000-0 pokrywanie podłóg i ścian, 45440000-3 malowanie i szklenie, 45450000-6 pozostałe budowlane roboty wykończeniowe. 3.1.1.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 3.1.1.1.Wykonanie dokumentacji projektowej tj.: a)uzyskanie mapy geodezyjnej sytuacyjno-wysokościowej w skali 1 : 500 do celów projektowych, b)opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego wraz z projektem zagospodarowania terenu, zawierającego wszystkie elementy przedmiotu zamówienia, c)wykonanie badań geotechnicznych gruntu, d)opracowanie innych opracowań wymaganych dla uzyskania pozwolenia na budowę, e)opracowanie dokumentacji wykonawczej wielobranżowej, f)uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii, decyzji administracyjnych lub technicznych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę i prawidłowej realizacji robót, g)przygotowanie odpowiednich dokumentów formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę 3.1.1.2.Wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną i zatwierdzoną dokumentację projektową: a)wybudowanie przystani dla sprzętu pływającego, w tym: -remont jednego z dwóch istniejących pomostów konstrukcji stalowo-drewnianej, -budowę obiektu kubaturowego bosmanatu wraz z zapleczem socjalnym oraz magazynem sprzętu pływającego o pow. zabudowy około 170 m2 i kubaturze około 730 m3 -budowę slipu betonowego do wodowania jednostek pływających, -budowę pomostu pływającego do cumowania jednostek sprzętu pływającego, -budowę przyłącza wody o długości około 90 mb. do budynku bosmanatu, -budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej o długości około 97 mb. do budynku bosmanatu, -budowę przyłącza energetycznego o długości około 84. mb. do budynku bosmanatu, -budowę ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni z niesortu kamiennego o powierzchni około 840 m2. 3.1.1.3.Zapewnienie nadzoru autorskiego. a)Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego projektu w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, od dnia przekazania placu budowy do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub potwierdzenia zgłoszenia zakończenia budowy do właściwego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (w zależności od potrzeb), b)Konieczność pobytu na budowie i innych miejscach związanych z prawidłowym pełnieniem nadzoru autorskiego, stwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiającym, zawiadamiając o tym Wykonawcę. c)Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestniczenie nadzoru autorskiego w radach budowy w odpowiednich specjalnościach co do omawianego zakresu. 3.1.1.4.Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie także: a)obsługa geologiczna i geodezyjna robót budowlanych wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej, b)wykonanie wszelkich badań, sprawdzeń i prób, w tym szczelności instalacji wod-kan. pomiary elektryczne i instalacji odgromowej, odbiory kominiarskie, inne badania, sprawdzenia i próby niezbędne do użytkowania obiektu, c)opracowanie dokumentacji powykonawczej, d)opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej, e)uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub potwierdzenia zgłoszenia zakończenia budowy do właściwego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (w zależności od potrzeb), 3.2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) dla ETAPU I, sporządzonym przez Andrzeja Grzybowskiego - właściciela Autorskiej Pracowni Architektury w Świdnicy. PFU stanowiący załącznik do niniejszego SIWZ. 3.3.Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z: 3.3.1.warunkami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) wraz z załącznikami, 3.3.2.obowiązującymi normami, przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, w tym: a)Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 2072 z 02.09.2013 roku z późn. zm.), b)Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 2012 poz. 462 z późn. zm.), c)Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 roku poz. 463 z późn. zm.) d)Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 z późn. zm.), e)Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 roku, poz. 690 z późn. zm.), f)Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90 z 2006 roku, poz. 631 z późn. zm.) 3.4. Roboty budowlane należy wykonać z uwzględnieniem następujących uwag: 3.4.1.Wykonawca zorganizuje, a po jego zakończeniu prac zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych i dróg dojazdowych. 3.4.2.Przed przystąpieniem do wykonywania robót oraz w ich trakcie Wykonawca we własnym zakresie wykona dokumentację fotograficzną terenu budowy w celu oddalenia ewentualnych roszczeń właścicieli dotyczących uszkodzeń spowodowanych prowadzonymi robotami. 3.4.3.Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany, aby wszystkie pozostałe po procesie budowy materiały zostały przetworzone, unieszkodliwione i/lub magazynowane w sposób przyjazny środowisku (o ile jest to możliwe ponownie zostały użyte), co oznacza, że Wykonawca jest zobowiązany postępować zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. 3.5.Wykonawca wykona dokumentację projektową w zakresie i formie zgodnej z obowiązującymi przepisami, w ilości egzemplarzy umożliwiających uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych oraz prowadzenie i nadzorowanie inwestycji, przy czym z chwilą uzyskania pozwolenia na budowę przekaże Zamawiającemu po 1 egz. (komplet) projektu budowlanego i wykonawczego w wersji papierowej i elektronicznej w formacie PDF. 3.6.Wykonawca przeniesie na Zamawiającego nieodpłatnie przysługujące mu majątkowe prawa autorskie wraz z własnością wszystkich egzemplarzy dokumentacji, objętych przedmiotem zamówienia oraz ich wersji elektronicznych, do wykorzystania całości lub poszczególnych elementów dokumentacji projektowej na wszystkich polach eksploatacji. 3.7.Wskazanym jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenów (działek) objętych zakresem przedmiotu zamówienia, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. 3.8.Wykonawca zrealizuje niezbędne czynności i poniesie wszelkie koszty związane z realizacją zadania tj. wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, jak również związane z organizacją, utrzymaniem i późniejsza likwidacją placu budowy oraz poniesie inne koszty towarzyszące np.: robót przygotowawczych, porządkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszty wynikające z warunków uzgodnień i koszty uzyskania niezbędnych decyzji. 3.9.Wykonawca poniesie koszty prób, badań jakości robót, itp., a także koszty sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej robót stanowiących przedmiot zamówienia. W/w koszty Wykonawca ujmie w cenie ofertowej. 3.10. Wykonawca zobowiązany jest do działania w imieniu Zamawiającego, na podstawie stosownego pełnomocnictwa, we wszystkich czynnościach technicznych i formalnych związanych z realizacją zamówienia i uzyskania pozwolenia na użytkowanie, w tym czynnościach określonych w Art. 56 i 57 Ustawy Prawo Budowlane. 3.11. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania na terenie placu budowy cotygodniowych rad budowy z udziałem Zamawiającego, nadzoru inwestorskiego i w zależności od potrzeb nadzoru autorskiego. 3.12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez własnych pracowników na skutek nieprzestrzegania przepisów BHP. 3.13. Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest stosować wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi (art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane). 3.14. Wykonawca zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 3.15. Na każdym etapie realizacji robót Wykonawca zapewni sprawowanie kierownictwa budowy i robót przez osobę wskazaną w ofercie, posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego. 3.16. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych opracuje dokumentację powykonawczą w oprawionych, opisanych i zaopatrzonych w spis treści w 2 egzemplarzach, w skład której wejdą m.in.: a)dziennik budowy, b)decyzja dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, c)oświadczenia Kierownika Budowy, d)aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie wraz z zaświadczeniem o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej, e)deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty higieniczne, aprobaty techniczne na wbudowane materiały, f)protokoły badań, prób i sprawdzeń, g)geodezyjna dokumentacja powykonawcza, h)dokumentacja fotograficzna (w przypadku takiej konieczności), i)komplet dokumentacji projektowej z naniesionymi ew. zmianami zaakceptowanymi przez nadzór autorski i inspektora nadzoru. 3.17. Wykonawca przygotuje i złoży do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru budowlanego zawiadomienie o zakończeniu budowy przystani lub złoży wniosek o pozwolenie na jego użytkowanie - w zależności od stanu prawnego na dzień zakończenia budowy. 3.18. Jeżeli w niniejszej SIWZ lub Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Wykonawca w takim przypadku może zaoferować materiał lub urządzenia równoważne. 4.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 4.1.Wymagany termin realizacji zadania: a)rozpoczęcie realizacji: w dniu zawarcia umowy; b)zakończenie realizacji: 30 czerwca 2016 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 9.1. Każda oferta powinna być zabezpieczona wadium. Wysokość wadium wynosi: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) 9.2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 9.3. Wadium może być wniesione w formach określonych w art.45 ust.6 ustawy Pzp, z tym, że: 9.3.1. złożone w pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PKO S.A. I Oddział w Świdnicy 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Kwota wadium wniesiona przelewem winna znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z systemu umożliwiającego dokonywania natychmiastowych przelewów między kontami w różnych bankach, Wykonawca zobowiązany jest tak opisać tytuł przelewu aby wynikało z niego kto wpłaca wadium i jakiego przetargu dotyczy wpłata. 9.3.2. złożone w gwarancjach (bankowych, ubezpieczeniowych): z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowo, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych art. 46 ust. 5 ustawy Pzp tj. w przypadku, gdy Wykonawca: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, d) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9.4. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za skutecznie wniesione Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku Zamawiającego, przed terminem składania ofert. 9.5. Wszystkie formy wadium powinny mieć określoną ważność zgodną z okresem związania ofertą. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 9.6. Złożone w innej niż pieniądz formie winno być złożone w kasie Zamawiającego, jako depozyt, złożony za potwierdzeniem, przed upływem terminu składania ofert. 9.7. Dowód przelewu lub potwierdzenie depozytu (w oryginale) należy dołączyć do oferty. 9.8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem jak w pkt 9.12. 9.9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9.10. Zamawiający zwraca wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9.11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie, pkt 9.8 jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 9.12.1. odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 9.12.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 9.12.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9.12.4. w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja jakości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.swidnica.bip-gov.info.pl/bip/glowna
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach